Skip to Content

Mga Manggagawa sa Halalan sa Komunidad

Community Election Workers

Ang mga Manggagawa sa Halalan ay may mahalagang papel sa mga halalan at sa ating demokrasya. Sila ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komunidad na tumutulong sa personal na karanasan sa pagboto sa buong County ng Los Angeles.

Interesado sa paglilingkod sa iyong komunidad? Mag-aplay para maging isang Manggagawa sa Halalan ngayon.

Mga kwalipikasyon

Upang maging isang Manggagawa sa Halalan sa County ng Los Angeles, ikaw ay dapat na:

 • 18 taong gulang o mas matanda (maliban kung nakikilahok sa Programa ng Estudyanteng Manggagawa sa Halalan)
 • Isang mamamayan ng U.S. at nakarehistro para bumoto sa California O isang Legal na Permanenteng Residente

Ang mga Manggagawang Bilinguwal sa Halalan ay lubos na kailangan!

Alam mo ba na ang RR/CC ay nagbibigay ng tulong sa wika para sa 18 wika bilang karagdagan sa Ingles sa County ng Los Angeles? Maaari mong tulungan ang mga botante sa iyong komunidad sa pamamagitan ng pagiging isang Manggagawa sa Halalan kung nagsasalita ka ng anumang karagdagang mga wika.

MAG-APLAY NGAYON

Maaari ka ring mag-aplay upang maging isang Manggagawa sa Halalan sa pamamagitan ng koreo o nang isang personal na papel na aplikasyon.

Mga Tungkulin at Mga Pananagutan

 • Dumalo sa pagsasanay ng manggagawa sa halalan
 • Tumulong sa pagbubukas/pagsasara ng Sentro ng Pagboto
 • Tumulong sa pagproseso ng mga botante sa buong araw
 • Sagutin ang mga tanong ng botante
 • Maglingkod hanggang 10 araw

Mga Benepisyo ng Paglilingkod bilang Manggagawa sa Halalan

 • Gampanan ang isang kritikal na papel sa demokratikong proseso
 • Kumita ng $100 para sa bawat araw na magsilbi sa sentro ng pagboto
 • Kumita ng $80 para sa pagkumpleto ng lahat ng kinakailangang mga pagsasanay
 • Ang mga Bilinguwal na Manggagawa sa Halalan na nagsasalita ng isang kwalipikadong wika ay tatanggap ng $100 na bonus (Tingnan ang listahan ng mga wika sa ibaba.)

Nagsasalita ka ba ng alinman sa mga sumusunod na wika? Kung gayon, maaari kang kumita ng $100 bilinguwal na bonus para sa paglilingkod bilang isang Manggagawa sa Halalan sa Komunidad!

 • Armenian
 • Bengali
 • Burmese
 • Chinese
 • Farsi
 • Gujarati
 • Hindi
 • Indonesian
 • Japanese
 • Khmer/Cambodian
 • Korean
 • Mongolian
 • Russian
 • Spanish
 • Tagalog/Filipino
 • Telugu
 • Thai
 • Vietnamese

*Dapat kang maglingkod sa kabuuan ng iyong pagtatalaga upang matanggap ang $100 bilinguwal na bonus ng manggagawa sa halalan.

Mahalagang Impormasyon Tungkol sa mga Manggagawa sa Halalan

Ang mga manggagawa sa halalan ay dapat sumunod sa mga legal na paghihigpit na ipinataw sa kanila kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga utos ng pagpipigil, mga paghihigpit na ipinataw sa mga rehistradong mga nagkasala sa sex, o anumang iba pang pagbabawal o limitasyon sa kanilang pagiging nasa mga lokasyon ng pagboto at dapat ipaalam kaagad sa County kung sila ay ipinagbabawal mula sa paglilingkod sa kanilang nakatalagang lokasyon ng pagboto.

Kung kailangan mo ng tulong sa Manggagawa sa Halalan, tumawag sa (800) 815-2666, opsyon 7.

W2 na Pag-uulat at Mga Kinakailangan sa Buwis ng IRS

W-2 na Pag-uulat at Pagpipigil na Impormasyon ay ilalathala sa lalong madaling panahon!

Mga mapagkukunan

Panoorin ang Pagsasanay ng May Kapansanan ng County ng L.A. sa ASL.

Panoorin ang Pagsasanay ng May Kapansanan ng L.A. County na may mga pagsasalin sa multilingguwal na wika (tingnan ang mga pagtatakda para sa lahat ng magagamit na wika).

Mga Hindi-Komprontasyonal na Pamamaraan para sa Pagsasanay ng mga Manggagawa sa Halalan

Icon - Close