Skip to Content

Փոխգորցակցական Նմուշի Քվեաթերթիկը

Interactive Sample Ballot

Խնայեք ժամանակը քվեարկության կենտրոնում

Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը ընտրողական գործիք է, որը թույլ է տալիս ընտրողներին մուտք գործել, վերանայել եւ նշել իրենց ընտրությունները նախքան քվեարկության կենտրոն գնալը: Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը առցանց քվեարկություն չէ եւ չի պահպանում որեւէ նույնական տեղեկություն, երբ դուք մուտք եք գործում ձեր նմուշի քվեաթերթիկը, ձեր բոլոր ընտրությունները պահվում են ձեր հեռախոսով, համակարգչով կամ անձնական սարքով:

Հաճախակի տրվող հարցեր

 • Ի՞նչ է Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը:
  Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը ձեր նմուշի քվեաթերթիկի թվային տարբերակն է, որը թույլ կտա ձեզ կատարել ընտրություններ և առաջացնել Քվեարկության Անցագիր:
 • Ի՞նչ է Քվեարկության Անցագիրը:
  Քվեարկության անցագիրը QR կոդ է, որը պարունակում է ձեր ընտրությունները: Դուք կարող եք ձեր ընտրությունները փոխանցել ձեր քվեարկության անցագիրից քվեաթերթիկների նշման սարքին `ցանկացած քվեարկության կենտրոն:
 • Իմ անձնական տվյալները պահվում են Քվեարկության Անցագրում:
  Ո՛չ: Քվեարկության Անցագիրը պահպանում է ձեր քվեաթերթիկի տեսակը և ընտրությունները: Ձեր մասին ոչ մի տեղեկություն չի պահվում:
 • Արդյո՞ք իմ ընտրանքները մասնավոր են:
  Այո Ձեր ընտրությունները պահվում են միայն ձեր Քվեարկության Անցագիրում կամ ձեր անձնական սարքում:
 • Արդյո՞ք ես պարտավորված եմ օգտագործելու Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը և քվեարկության անցագիրը:
  Ոչ. Փոխգորցակցական նմուշի քվեաթերթիկը եւ քվեարկության անցագիրը ընտրողական գործիքներ են քվեարկության կենտրոնում ձեր քվեարկության փորձը արագացնելու համար:
 • Որտե՞ղ կարող եմ գտնել քվեարկության կենտրոնը:
  Դուք կարող եք գտնել Քվեարկության կենտրոն սեղմելով այստեղ:
Icon - Close