Skip to Content

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác

Interactive Sample Ballot

Tiết kiệm thời gian tại Trung Tâm Bầu Cử

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác là một công cụ tùy chọn cho phép cử tri truy cập, xem xét và đánh dấu các lựa chọn của họ trước khi đi đến Trung Tâm Bầu Cử. Lá Phiếu Mẫu Tương Tác KHÔNG phải là bỏ phiếu trực tuyến và không lưu trữ bất cứ thông tin nhận dạng nào, một khi quý vị truy cập Lá Phiếu Mẫu của quý vị, tất cả các lựa chọn của quý vị sẽ được lưu trên điện thoại, máy tính hoặc thiết bị cá nhân của quý vị.

Các Câu Hỏi Tường Được Nêu Ra

 • Lá Phiếu Mẫu Tương Tác là gì?
  Lá Phiếu Mẫu Tương Tác là một phiên bản kỹ thuật số của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị nhằm cho phép quý vị thực hiện các lựa chọn và để tạo ra một Thẻ Bỏ Phiếu.
 • Thẻ Bỏ Phiếu là gì?
  Thẻ Bỏ Phiếu (Poll Pass) là mã phản hồi nhanh (QR) chứa đựng các lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể chuyển các lựa chọn của mình từ Thẻ Bỏ Phiếu (Poll Pass) sang một Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu tại bất cứ Trung Tâm Bầu Cử nào.
 • Các thông tin cá nhân của tôi có bị lưu trữ trong Thẻ Bỏ Phiếu (Poll Pass) hay không?
  Không. Thẻ Bỏ Phiếu lưu chứa loại lá phiếu và các lựa chọn của quý vị. Không có thông tin nào về quý vị được lưu trữ cả.
 • Có phải các lựa chọn của tôi là bảo mật phải không?
  Phải. Các lựa chọn của quý vị chỉ được lưu chứa trong Thẻ Bỏ Phiếu hoặc trên thiết bị cá nhân của quý vị.
 • Tôi có bắt buộc phải sử dụng Lá Phiếu Mẫu Tương Tác và Thẻ Bỏ Phiếu hay không?
  Không. Lá Phiếu Mẫu Tương Tác và Thẻ Bỏ Phiếu là những công cụ tùy chọn để đẩy nhanh việc trải nghiệm bỏ phiếu của quý vị tại trung tâm bầu cử.
 • Tôi có thể tìm một Trung Tâm Bầu Cử ở đâu?
  Quý vị có thể tìm một Trung Tâm Bầu Cử bằng cách bấm vào nơi đây.
Icon - Close