Skip to Content

Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử — Giới Thiệu Về

community-voter-outreach

Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles luôn nỗ lực tìm đến các cử tri trong Quận Los Angeles nhằm giúp tăng số người ghi danh bầu cử cũng như cải thiện sự sẵn sàng của cử tri và kinh nghiệm bầu cử nói chung. RR/CC liên tục làm việc với nhiều ủy ban trong quận, từ các trường đại học đến những cơ quan bất vụ lợi, để giúp ghi danh bầu cử và cung cấp tài liệu hướng dẫn cử tri nhằm chuẩn bị cho cử tri và khuyến khích cử tri tham gia vào các kỳ bầu cử.

Hãy đọc về toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng, toán Dịch Vụ Tiếp Ngoại Đặc Biệt và Ủy Ban Tiếp Ngoại Bầu Cử Cộng Đồng. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết về công việc tiếp ngoại của RR/CC, hãy liên lạc với Phillip Verbera tại  pverbera@rrcc.lacounty.gov.
Icon - Close