Skip to Content

Các Cuộc Bầu Cử Hiện Tại & Sắp Tới

Nhấp vào từng liên kết để tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử sắp tới. Thông tin có sẵn về cử tri và ứng cử viên thay đổi tùy theo cuộc bầu cử.

Lưu ý: RR/CC không tiến hành tất cả các cuộc bầu cử ở Quận Los Angeles — chỉ những cuộc bầu cử được liệt kê trên trang này.

Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022 Tổng Tuyển Cử

Các cuộc bầu cử theo lịch trình ở Quận Los Angeles:

Các Cuộc Bầu Cử Trước Đây

Icon - Close