Skip to Content

Tìm Thông Tin Bầu Cử Của Tôi

Lập Kế Hoạch Bỏ Phiếu

Hãy sẵn sàng để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới! Dưới đây là tất cả các nguồn lực và công cụ quý vị cần để lập kế hoạch bỏ phiếu.

 

Tác Động của Điều Tra Dân Số và Ủy Ban Tái Phân Vùng Của Công Dân

  • Sau cuộc điều tra dân số quốc gia (được tiến hành vào năm 2020), Ủy Ban Tái Phân Vùng của Công Dân California đã cập nhật các ranh giới địa hạt trên toàn tiểu bang
  • Một số cử tri có thể ở trong các địa hạt mới của Quốc hội, Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang và Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt Tiểu Bang
  • Cử tri sẽ thấy các phần tranh cử và các ứng cử viên cho địa hạt mới của họ
  • Kiểm tra các địa hạt quý vị đang sống bằng cách truy cập LAVOTE.GOV/MYDISTRICT

Hai Cuộc Bầu Cử Đồng Thời Gian cho Ghế Thượng Viện Hoa Kỳ

  • Có hai cuộc tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ trên lá phiếu này
    • Một cuộc là cho nhiệm kỳ 6 năm thông thường kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2029
    • Một cuộc là cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2023
  • Cử tri có thể bỏ phiếu cho cả hai cuộc tranh cử

Nguồn Lực về Bầu Cử

Locate Your District

Tìm Địa Hạt Của Tôi

Ballot Marking Device Code List

Danh Sách Mã Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Conditional Voter Registration Ballot Status

Tình Trạng Lá Phiếu Của Cử Tri Có Điều Kiện

Icon - Close