Skip to Content

Có thể Truy cập lá Phiếu Bầu bằng Thư

Interactive Sample Ballot

Một lá phiếu Bầu bằng Thư cho phép cử tri có thể truy cập, đọc và đánh dấu các lá phiếu của họ một cách riêng tư và độc lập trên các thiết bị cá nhân của họ.

Bấm vào đây để xem lại lá phiếu có thể tiếp cận của bạn bằng lá phiếu qua thư

Cách sử dụng và trả lại phiếu bầu bằng Thư Có thể Truy cập

Yêu cầu

Các cử tri sử dụng Phiếu bầu có thể Tiếp cận được bằng Lá phiếu Thư sẽ gửi lại lá phiếu đã in của họ trong Phong bì Trả lại Chính thức.

Cách gởi trả lại lá phiếu của bạn

Có nhiều lựa chọn về cách gởi trả lại lá phiếu của bạn:

 • Qua thư, hãy nhớ rằng không cần bưu phí
 • Gởi Trực tiếp tại bất kỳ vị trí Thùng Nhận phiếu nào
 • Tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu nào ở Quận L.A.

Nếu lá phiếu của bạn được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử và Bộ của chúng tôi nhận được trong vòng 17 ngày, chúng tôi sẽ xử lý, xác minh và đếm lá phiếu đó.

Tải xuống và chia sẻ với cộng đồng của bạn: Cách gửi lại Phiếu bầu qua Thư của bạn dưới dạng

Thiếu phong bì trả lại chính thức của bạn?

Cử tri bị mất Phong bì Trả lại Chính thức của họ có thể:

Cách theo dõi lá phiếu của bạn

Nhận tin nhắn cá nhân, điện thư và/hoặc tin nhắn điện thoại tự động mà trên lá phiếu Bỏ phiếu bằng thư bạn đã đăng ký để biết Lá phiếu của mình đang ở đâu. Đây là một dịch vụ miễn phí dành cho tất cả các cử tri đã đăng ký, cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về nơi lá phiếu của bạn đang ở và khi nào bạn có thể nhận được nó.

ĐĂNG KÝ VÀO ĐỂ BIẾT LÁ PHIẾU CỦA BẠN ĐANG Ở ĐÂU

Làm thế nào để Kiểm tra xem lá phiếu của bạn đã được nhận và đếm chưa

Cử tri có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của họ để xác nhận xem lá phiếu đó đã được nhận và đánh dấu thông qua Công Cụ Kiểm Tra Tình Trạng Bầu bằng Thư của chúng tôi

Các câu hỏi thường gặp

 • Truy cập lá Phiếu Bầu bằng Thư là gì? Truy cập lá Phiếu Bầu bằng Thư cung cấp cho cử tri một phương tiện có thể truy cập để hoàn thành phiếu bầu qua Thư bằng cách cho phép họ truy cập, đọc và đánh dấu lá phiếu của họ một cách riêng tư và độc lập trên thiết bị cá
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có phong bì gửi lại Phiếu bầu qua Thư?
  Vui lòng gọi 1-800-815-2666 hoặc gửi email tới votebymail@rrcc.lacounty.gov để yêu cầu gói Bầu chọn qua Thư mới.
 • Làm cách nào để tôi gửi lại lá phiếu bầu bằng Thư Có thể Truy cập?
  Gửi lá phiếu của bạn qua đường bưu điện có dấu bưu điện vào hoặc trước ngày bầu cử, hoặc bỏ lá phiếu của bạn vào Thùng Nhận phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu trước 8 giờ tối vào Ngày bầu cử. Để biết danh sách các địa điểm, hãy truy cập LAVOTE.GOV.
 • Khi nào thì tôi cần gửi lại lá phiếu đã bầu hoàn tất bầu bằng Thư Có thể Truy cập?
  Phiếu bầu phải được nhận hoặc đóng dấu bưu điện trước 8 giờ tối theo giờ địa phương vào Ngày Bầu cử.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu có câu hỏi? Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua số điện thoại 1-800-815-2666, hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ ravbm@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close