Skip to Content

Giới Thiệu Về Nhân Viên Phòng Phiếu

pollworker

Quý vị có muốn giúp cộng đồng của mình trong Ngày Bầu Cử không? Hãy ghi danh trong mạng điện toán để tham gia vào một trong các chương trình nhân viên phòng phiếu của chúng tôi ngay hôm nay! Rất nhanh chóng và dễ dàng!

Quí vị có thể nộp đơn để làm nhân viên phòng phiếu bằng thư hoặc đích thân đến với tờ đơn

Nhân Viên Phòng Phiếu Là Gì?

Nhân viên phòng phiếu là thành phần rất quan trọng cho mỗi địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Có hai loại nhân viên phòng phiếu khác nhau: Trưởng Phòng Phiếu và Thư Ký. Trưởng Phòng Phiếu phục vụ trong vai trò giám sát các địa điểm bỏ phiếu, Thư Ký giúp các nhiệm vụ thông thường khác. Cả hai đều được trả thù lao cho công việc của họ. Các địa điểm bỏ phiếu thường có từ bốn đến sáu nhân viên làm việc vào Ngày Bầu Cử.

Điều Kiện Để Làm Nhân Viên Phòng Phiếu

Để được làm nhân viên phòng phiếu trong Quận Los Angeles, quý vị phải là:

  1. Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp lệ
  2. Cư dân của California
  3. 18 tuổi trở lên (trừ khi tham gia vào Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Học Sinh)

Nhân viên phòng phiếu phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối để sắp đặt phòng phiếu, trợ giúp cho cử tri và làm các công việc đóng cửa phòng phiếu.

Nếu quí vị cần sự giúp đỡ của nhân viên phòng phiếu, gọi (800) 815-2666, chọn số 7 hoặc xem Tài Liệu cho Nhân Viên Phòng Phiếu

Icon - Close