Skip to Content

Nhân Viên Bầu Cử Cộng Đồng

Community Election Workers

Nhân Viên Bầu Cử đóng một vai trò thiết yếu trong các cuộc bầu cử và trong nền dân chủ của chúng ta. Họ là những thành viên cộng đồng đáng tin cậy, những người hỗ trợ sự trải nghiệm bỏ phiếu trực tiếp trên khắp Quận Los Angeles.

Quan tâm đến việc phục vụ cộng đồng của quý vị? Hãy nộp đơn để trở thành Nhân Viên Bầu Cử ngay hôm nay.

Trình Độ Chuyên Môn

Để trở thành Nhân Viên Bầu Cử ở Quận Los Angeles, quý vị phải là:

  • 18 tuổi trở lên (trừ khi tham gia Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh)
  • Công Dân Hoa Kỳ và đã ghi danh bỏ phiếu ở California HOẶC Thường Trú Nhân Hợp Pháp

Nhân Viên Bầu Cử Song Ngữ rất cần thiết!

Quý vị có biết rằng RR/CC cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho 18 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh ở Quận Los Angeles không? Quý vị có thể giúp cử tri trong cộng đồng của mình bằng cách trở thành Nhân Viên Bầu Cử nếu quý vị nói được thêm bất kỳ ngôn ngữ nào.

NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ

Quý vị cũng có thể nộp đơn để trở thành Nhân Viên Bầu Cử bằng thư hoặc xin trực tiếp với một đơn giấy viết tay.

Vai Trò và Trách Nhiệm

  • Tham dự khóa đào tạo nhân viên bầu cử
  • Hỗ trợ với việc mở/đóng Trung Tâm Bầu Cử
  • Hỗ trợ việc giải quyết cử tri suốt ngày
  • Trả lời các câu hỏi của cử tri
  • Phục vụ lên đến 10 ngày

Lợi Ích của việc Phục Vụ với tư cách là Nhân Viên Bầu Cử

  • Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ
  • Kiếm được $100 cho mỗi ngày phục vụ tại trung tâm bầu cử
  • Kiếm được $80 khi hoàn thành tất cả các yêu cầu đào tạo

Thông Tin Quan Trọng Về Nhân Viên Bầu Cử

Nhân Viên Bầu Cử phải tuân thủ các hạn chế pháp lý đặt ra đối với họ, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các lệnh hạn chế, các hạn chế áp dụng đối với những người phạm tội tình dục đã đăng ký, hoặc bất kỳ lệnh cấm hoặc giới hạn nào khác đối với sự hiện diện của họ tại các địa điểm bỏ phiếu và phải thông báo cho Quận ngay lập tức nếu họ bị cấm phục vụ tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của họ.

Nếu quý vị cần hỗ trợ của Nhân Viên Bầu Cử, hãy gọi (800) 815-2666, chọn mục 7.

Nguồn Lực

Xem Khóa Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu Cử của Quận L.A. bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ.

Xem Khoá Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu Cử của Quận L.A. với các phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ (xem cài đặt cho tất cả các ngôn ngữ có sẵn).

Icon - Close