Skip to Content

Community & Voter Outreach Committee

Giới Thiệu Về CVOC

Ủy Ban Tiếp Ngoại Bầu Cử Cộng Đồng (CVOC) là ai?

Ủy Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Bầu Cử (CVOC) là sự hợp tác giữa Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles với các tổ chức công dân, cộng đồng và bênh vực. Qua ủy ban này, người dân giữ vai trò tích cực và cộng tác trong khi làm việc với các nhân viên Bầu Cử của Quận để bảo đảm cho các kỳ bầu cử được công bằng, thuận tiện và minh bạch cho tất cả các cử tri. Từ khi được thành lập vào năm 1998 ủy ban đã là gương mẫu về việc người dân tham gia vào chính quyền.

Nhiệm Vụ của CVOC là gì?

Nhiệm vụ của ủy ban là tạo sự thuận tiện để liên lạc và cộng tác giữa cộng đồng và Trưởng Phòng Bầu Cử về những cách thức để hướng dẫn, tham gia và cung cấp dịch vụ có phẩm chất cao và bảo đảm sự thuận tiện cho tất cả các cử tri.

Chúng tôi làm gì?

CVOC hợp tác làm việc cùng với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đồng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho những cử tri có nhu cầu đặc biệt, những cử tri cần trợ giúp về ngôn ngữ, và để giúp phổ biến những thông tin về các vấn đề quan trọng của việc bầu cử, chẳng hạn như lá phiếu tạm thời, bản dịch của tài liệu bầu cử và hệ thống bầu cử.

Những Sự Hợp Tác Chính:

  • Đường Dây Trực Tiếp 1-800: Sử dụng đường dây trợ giúp trực tiếp của cơ quan và làm việc với RR/CC để trợ giúp những cử tri có thắc mắc về tập sách lá phiếu mẫu, địa điểm bỏ phiếu và yêu cầu tài liệu đa ngôn ngữ
  • Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Bầu Cử: mời nhân viên RR/CC đến trình bày về những vấn đề mới sẽ tác động đến toàn thể cử tri
  • Những vấn đề hiện thời và sắp tới: Tuyển nhân viên phòng phiếu tại những vùng trước đây thường khó tuyển được người
  • Huấn luyện nhân viên phòng phiếu: Sắp xếp cơ sở và tình nguyện viên
  • Hướng dẫn bầu cử: Xếp đặt nhân viên tại các buổi tổ chức địa phương và những hoạt động nhằm hướng dẫn cử tri về thủ tục bầu cử và những phương pháp bầu cử mới, bao gồm Bầu Bằng Máy InkaVote Plus và Phòng Bầu Lá Phiếu Bằng Âm Thanh
  • Ghi danh bầu cử: Khích lệ và giúp người dân ghi danh
  • Hệ Thống Bầu Cử: Thu thập ý kiến từ các nhóm cộng đồng để chọn hệ thống bầu cử mới.

Hiện thời, có 120 cơ quan và 200 người đại diện thường xuyên tham dự các buổi họp mỗi ba tháng của CVOC. Các buổi họp đều được mở rộng cho công chúng và tất cả các cơ quan nào muốn tham dự. Nếu quý vị hoặc cơ quan/nhóm của quý vị muốn tham dự hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:

Julia Keh

Phối Trí Viên CVOC

Điện thoại: (562) 462-2754

Số Fax: (562) 651-1035

Email: jkeh@rrcc.lacounty.gov

 

Department of Registrar-Recorder/County Clerk

12400 Imperial Highway, 7th Floor

Norwalk, CA 90650

Icon - Close