Skip to Content

Thông Tin về Bầu Cử Trước Đây

Nhấp vào từng liên kết để tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử trước đây do Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles tiến hành. Thông tin có sẵn về cử tri và ứng cử viên thay đổi tùy theo cuộc bầu cử.

Ngày 3 Tháng Ba, 2020 Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Ngày 5 Tháng Sáu, 2018 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang
Ngày 7 Tháng Mười Một, 2017 Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố
Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016 Tổng Tuyển Cử
Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Ngày 3 Tháng Mười Mộ̣t, 2015: Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố
Ngày 4 Tháng Mười Một, 2014 Tổng Tuyển Cử
Ngày 3 Tháng Sáu, 2014 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang
Ngày 5 Tháng Mười Một, 2013 Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố
Ngày 30 Tháng Bảy, 2013 Bầu Cử Ủy Viên An Toàn LACERA
Ngày 14 Tháng Năm, 2013 Tổng Tuyển Cử (Chung Kết) Đặc Biệt Thượng Viện Địa Hạt 32
Ngày 6 Tháng Mười Một, 2012: Tổng Tuyển Cử
Ngày 31 Tháng Bảy, 2012: Bầu Cử của LACERA
Ngày 5 Tháng Sáu, 2012: Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống

Cẩm Nang Ứng Cử và Sách Hướng Dẫn Về Trợ Giúp

Icon - Close