Skip to Content

Quan Sát Công Khai

Public Observation

Giới thiệu về Quan sát Công cộng

Bộ Luật Bầu Cử California cho phép công chúng quan sát nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến bầu cử. Sự quan sát của công chúng mang đến cơ hội tuyệt vời để mục kích và tìm hiểu về các hoạt động khác nhau để tiến hành một cuộc bầu cử.

Không cần thiết phải thực hiện trước các sắp xếp, nhưng sẽ hữu ích nếu thông báo và lên lịch với văn phòng của chúng tôi trước một chuyến thăm theo kế hoạch.

Gửi email tới outreach@rrcc.lacounty.gov để điều phối chuyến thăm hoặc đặt các câu hỏi liên quan đến bầu cử.

Kế hoạch của Ban Quan Sát Bầu Cử

Kế hoạch của Ban Quan Sát Bầu Cử (EOPP) được nộp cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang California và có sẵn để xem trên Trang Bầu Cử Hiện Tại và Sắp Tới. Sau Đêm Bầu cử, lịch trình kết quả của sau Đêm Bầu cử sẽ được đăng ở cửa vào của Trụ Sở Chính Norwalk và có sẵn trên Trang Bầu Cử Hiện Tại và Sắp Tới.


Những Điều Quý Vị Cần Biết Trước Khi Đến

Thông Tin Y Tế Công Cộng COVID-19

Tất cả các cơ sở sẽ tuân theo các hướng dẫn hiện hành về an toàn và sức khỏe cộng đồng. Nếu một quan sát viên không tuân theo các quy tắc đã nêu ra, họ sẽ được yêu cầu rời khỏi.

  • Khi ở bên trong cơ sở của chúng tôi, bắt buộc phải đeo khẩu trang và phải che mũi và miệng ở mọi thời điểm.
  • Sự giãn cách xã hội sẽ được thực thi. Nhiều khu vực quan sát sẽ có điểm đánh dấu trên sàn hoặc ranh giới.
  • Nước sát khuẩn tay có sẵn ở tất cả các cơ sở tại lối ra vào.

Quy Tắc Quan Sát Công Khai

Duy trì bảo mật lá phiếu và quyền riêng tư của cử tri là mục tiêu chính của chúng tôi. Công chúng được hoan nghênh để quan sát và mục kích các hoạt động và quy trình khác nhau liên quan đến bầu cử nhưng phải tuân theo các quy tắc được nêu dưới đây.

Nếu một thành viên của công chúng từ chối tuân theo các quy tắc nêu dưới đây, họ sẽ được yêu cầu rời khỏi.

Danh sách đầy đủ các quy tắc và hướng dẫn có thể được tìm thấy trong Quy Tắc Quan Sát Công Khai.

Icon - Close