Skip to Content

Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử

Election Administration Plan

Tổng Quát

Kế hoạch Quản lý Bầu cử (EAP) mô tả sách lược của Quận Los Angeles để điều hành các cuộc bầu cử theo Đạo Luật Lựa Chọn của Cử tri California. EAP thông báo các kế hoạch của Quận để tiến hành giáo huấn và tiếp cận cử tri, tuyển dụng và chọn các địa điểm của Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Phiếu, nhân sự hậu cần và các dịch vụ đa ngôn ngữ, các kế hoạch an ninh và dự phòng, và hơn thế nữa.


Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử năm 2022

Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử


Thuyết Trình Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử

Thuyết Trình Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử

Xem Thuyết Trình Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử bằng một ngôn ngữ khác (nhấp vào để mở rộng)

Tu Chính Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử năm 2020

Quận Los Angeles đã thực hiện các thay đổi đối với việc quản lý Tổng Tuyển Cử Tổng Thống kể từ khi phát triển EAP được Tổng Thư Ký Tiểu Bang phê duyệt vào ngày 17 tháng Giêng năm 2020.

Tu Chính EAP


Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử năm 2019

EAP lần đầu tiên được soạn thảo và đăng trên trang mạng của chúng tôi để công chúng xem xét và mở ra để lấy ý kiến công chúng. Sau đó, Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles đã tổ chức 5 Phiên điều trần Công khai trong toàn Quận và trực tiếp chấp nhận các ý kiến của công chúng. Mỗi phiên Điều trần Công khai đã được ghi lại và có thể được xem bằng các liên kết bên dưới. EAP sau đó đã được sửa đổi để bao gồm các phản hồi nhận được thông qua quá trình lấy ý kiến công chúng và đệ trình lên Tổng Thư Ký Tiểu Bang California (SOS) để phê duyệt. SOS đã xem xét và phê duyệt EAP cuối cùng. EAP cuối cùng hoàn toàn có thể truy cập được và có sẵn bằng 13 ngôn ngữ.

Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử

Icon - Close