Skip to Content

Nguồn Trợ Giúp

Bấm vào một kỳ bầu cử dưới đây, để tìm kết quả cho các cuộc bầu cử từ năm 2007 ít nhất từ một trong những tài liệu sau đây:
  • Kết Quả Bầu Cử Chính Thức cho biết số phiếu đã bầu và lượng cử tri đi bầu.
  • Tường Trình về Phiếu Bầu cung cấp thông tin chi tiết tùy theo đảng phái về cách cử tri đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên và các dự luật.
  • Bản Tin của Khu Bầu Cử cung cấp các kết quả bầu cử theo từng khu/từng địa điểm phòng phiếu
  • Lượng Phiếu Bầu cung cấp kết quả số cử tri đi bầu và phiếu bầu theo thành phố hoặc cộng đồng. Kết quả chi tiết sẽ không bao gồm các cộng đồng nhỏ hơn trong các thành phố.
Icon - Close