Skip to Content

Dịch vụ này hiện giúp quý vị xem và in ra bản công bố vận động đã được soạn cho các ứng cử viên Dự Luật B, bằng hình thức hình chụp, đã nộp chiếu theo luật tiểu bang và của Quận. Có thể tìm kiếm thông tin trong trang này theo kỳ bầu cử, ứng cử viên/viên chức đương nhiệm, tên ủy ban và dự luật. Có sẵn đơn số 460 về dữ kiện từ năm 2006 đến nay.

Những Chi Tiết Về Vận Động Tài Chánh Nào Hiện Đang Có?

Thông tin về vận động tài chánh cho những năm bầu cử từ năm 2004 có sẵn để tìm trong trang này như sau: Hội Đồng Giám Sát, Cảnh Sát Trưởng, Thẩm Định Viên, Biện Lý Khu và các ủy ban do họ kiểm soát, các ứng cử viên/viên chức đương nhiệm trong quận và các ủy ban do họ kiểm soát, cùng với các ủy ban ủng hộ hay phản đối những dự luật của quận.

Tất cả những tuyên bố ứng cử khác cho các chức vụ không phải Toàn Quận có sẵn dưới hình thức bản in trên giấy tại văn phòng chính ở Norwalk vào ngày thường từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều:

Campaign Finance

12400 Imperial Hwy., Room 2003

Norwalk, CA 90650

Làm Thế Nào để Xem Các Chi Tiết Về Vận Động

Các ứng cử viên Dự Luật B muốn biết những chi tiết về vận động tài chánh có thể tham khảo trong phần Công Bố Về Vận Động Tài Chánh: Thông Tin dành cho Ứng Cử Viên trang

Công chúng có thể xem những thông tin tiết lộ về việc vận động ứng cử dành cho các ửng cử viên Dự Luật B và các viên chức đương nhiệm trong phần Công Bố Về Vận Động Tài Chánh: Thông Tin dành cho Công Chúng trang

Những Thông Tin Có Sẵn cho Công Chúng

  • Đơn số 460 Đã Soạn từ năm 2003 đến 2006
  • Đơn số 496 Đã Soạn: Báo Cáo Chi Tiêu Độc Lập 24 tiếng
  • Đơn số 497 Đã Soạn: Báo Cáo Đóng Góp 24 tiếng
  • Đơn số 803 - Trả Tiền Theo Chỉ Thị: Thông Tin về việc Trả Tiền cho Các Hoạt Động Lập Pháp, Chính Quyền hoặc Từ Thiện

Giới Thiệu Về Dự Luật B

Quận Los Angeles đã thông qua một sắc lệnh được gọi là Dự Luật B, quy định về việc đóng góp vận động của các ứng cử viên chức vụ dân cử của Quận. Dự Luật B áp dụng cho các ứng cử viên tranh cử vào các chức vụ Thẩm Định Viên, Biện Lý Khu, Cảnh Sát Trưởng và ủy viên Hội Đồng Giám Sát.

Muốn biết chi tiết về Dự Luật B, xin xem trong phần Sắc Lệnh Dự Luật BCẩm Nang Dự Luật B.

Icon - Close