Skip to Content

Đơn & Tài Liệu Hướng Dẫn về Vận Động Tài Chánh

Đơn Công Bố Về Vận Động Tài Chánh dành cho Ứng Cử Viên

Giải Thích Về Đơn của Ủy Ban Thu Nhận Vận Động

 • Đơn số 405: Sửa Đổi cho Đơn số 460 (nếu thích hợp)
 • Đơn số 460 - Trang bìa: Cho biết Tên Ứng Cử Viên, Tên/Địa Chỉ của Ủy Ban, Tên/Địa Chỉ của (các) Thủ Quỹ
 • Đơn số 460 - Trang Bìa Phần II: Cho biết Tên Ứng Cử Viên, Tên/Địa Chỉ của Ủy Ban, Tên/Địa Chỉ của (các) Thủ Quỹ
 • TRANG SƠ LƯỢC: Trình bày sơ lược về các khoản đóng góp, vay mượn, chi tiêu, v.v.
 • Bản Liệt Kê A: Liệt kê những khoản đóng góp đã nhận được, nếu thích hợp
 • Bản Liệt Kê B: Liệt kê các Khoản Vay Mượn
 • Bản Liệt Kê C: Những Đóng Góp Không Phải Bằng Tiền
 • Bản Liệt Kê D: Sơ lược các Khoản Chi Để Ủng Hộ/Phản Đối Ứng Cử Viên Khác, Dự Luật và các Ủy Ban
 • Bản Liệt Kê E: Liệt kê các khoản chi
 • Bản Liệt Kê F: Những Chi Phí Tích Lũy / Hóa Đơn Chưa Trả
 • Bản Liệt Kê G: Những Khoản do Người Đại Diện hoặc Nhà Thầu Độc Lập Chi Trả (Đại Diện cho Ủy Ban Này)
 • Bản Liệt Kê H: Những Khoản Vay Mượn Khác
 • Bản Liệt Kê I: Những Khoản Linh Tinh Tăng thành Tiền Mặt

Ứng Cử Viên/Viên Chức Đương Nhiệm trong Quận

Những thông tin có sẵn trong mạng điện toán dành cho tất cả các ứng cử viên và viên chức đương nhiệm trong quận hiện đã tham gia vào kỳ bầu cử của quận. Các ứng cử viên đã thất cử trong quận vẫn phải tiếp tục nộp hồ sơ công bố vận động và các báo cáo cho RR/CC.

Bản sao có sẵn bằng cách liên lạc với ban Vận Động Tài Chánh hoặc ban Dự Luật B ở số (562) 462-2339. Các báo cáo cập nhật trong mạng điện toán không có sẵn cho các ứng cử viên đã thất cử sau khi họ nộp công bố nửa năm một lần sau kỳ bầu cử.

Có Thắc Mắc về Điền Đơn?

Hãy liên lạc với ban Vận Động Tài Chánh hoặc ban Dự Luật B để xác định quý vị cần điền những đơn nào cũng như để biết ngày hạn chót sắp tới bằng cách gọi số (562) 462-2339 hay đến văn phòng chính của RR/CC:

12400 Imperial Highway, Room 2003

Norwalk, CA 90650

Các Nguồn Trợ Giúp

Muốn biết chi tiết về Dự Luật B, xin xem phần Sắc Lệnh của Dự Luật BCẩm Nang về Dự Luật B.

For information about electronic filings, see the Electronic Campaign Disclosure Filing Ordinance 2.195.

Những trang web hữu ích

Icon - Close