Skip to Content
New-Citizens

Công dân mới có thể ghi danh bầu cử sau khi đã Tuyên Thệ Nhập Tịch (CIS). Để bảo đảm là các công dân mới có cơ hội được bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử, họ sẽ có thời hạn ghi danh và thủ tục bầu cử khác.

Là công dân Hoa Kỳ, quý vị được khuyến khích là nên ghi danh bầu cử và tích cực tham gia trong việc chọn lựa những người đại diện cho quý vị trong chính quyền.

Ai Có Thể Ghi Danh Bầu Cử?

Những ai là công dân được 18 tuổi vào kỳ bầu cử sắp tới đều hợp lệ để ghi danh bầu cử.

Làm Thế Nào để Ghi Danh

Sau buổi CIS, quý vị có thể ghi danh bầu cử:

Những ai đã trở thành công dân sau ngày hết hạn ghi danh có thể ghi danh và bỏ phiếu tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận vào bất cứ lúc nào cho đến khi các phòng phiếu đóng cửa trong Ngày Bầu Cử. (E.C. § 3500)

Công dân mới phải trình bằng chứng về tình trạng công dân và xác nhận rằng họ cư ngụ trong Quận Los Angeles. (E.C. § 3501)

Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tham dự các buổi lễ nhập tịch trong Quận Los Angeles theo định kỳ để giúp các công dân mới ghi danh bầu cử. Tại mỗi buổi lễ, có khoảng từ 900 đến 5,000 người được nhập tịch và họ sẽ được cho biết về cách ghi danh bầu cử. Trong năm 2012, có gần 30,000 công dân mới đã ghi danh bầu cử trong các buổi lễ nhập tịch.

Bấm vào đây để xem Các Địa Điểm và Lịch Trình Tuyên Thệ Nhập Tịch.

Icon - Close