Skip to Content

Trợ Giúp Ghi Danh

Quận Los Angeles cung cấp nhiều dịch vụ và trợ giúp cho những cử tri hoặc những người có nhu cầu đặc biệt trong suốt quá trình bầu cử, từ việc ghi danh đến bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử

Nếu quý vị không thể ký tên khi ghi danh bầu cử, quý vị sẽ được chỉ dẫn những cách khác về ký tên

Icon - Close