Skip to Content

Quyền cho Cử Tri Khuyết Tật

Rights for Voters with Specific Needs

Luật là gì?

Bốn luật liên bang có tầm quan trọng đặc biệt đối với cử tri khuyết tật và cao tuổi có nhu cầu cụ thể.

  • Đạo Luật về Quyền Bầu Cử năm 1965: Bất cứ cử tri nào yêu cầu sự trợ giúp đều có thể nhận được nó từ một người do cử tri lựa chọn, mà không phải là người chủ tuyển dụng của cử tri hoặc đại diện của chủ nhân hoặc viên chức hoặc đại diện của công đoàn cử tri.
  • Khả Năng Tiếp Cận Bỏ Phiếu đối với Đạo Luật cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật, năm 1984: Thúc đẩy quyền cơ bản được bỏ phiếu bằng cách yêu cầu "quyền tiếp cận cho những cá nhân cao niên và cá nhân bị khuyết tật tới các cơ sở ghi danh và trung tâm bầu cử trong các cuộc bầu cử liên bang".
  • Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990 (ADA): Yêu cầu các tổ chức công cung cấp khả năng tiếp cận chương trình, sửa đổi hợp lý chính sách và các dịch vụ và hỗ trợ phụ nếu cần thiết để tạo cơ hội bình đẳng cho cá nhân bị khuyết tật tham gia và hưởng các lợi ích của dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động do một tổ chức công thực hiện.
  • Đạo luật Giúp Hoa Kỳ Bầu Cử năm 2002 (HAVA): Luật liên bang mới cho phép cơ hội tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào quá trình bầu cử, bao gồm các điều khoản liên quan đến công nghệ bỏ phiếu dễ tiếp cận tại các trung tâm bầu cử vào năm 2006.

Các dịch vụ Thiết Bị Viễn Thông (TDD) dành cho người Khiếm Thính và Suy Thính Giác

Máy đánh chữ TDD có sẵn để nhận cuộc gọi từ bất kỳ công dân nào bị khiếm thính. Số TDD là (800) 815-2666 Chọn mục 2.

Đĩa CD của Lá Phiếu Mẫu bằng âm thanh

Lá phiếu mẫu bằng âm thanh là bản ghi âm thông tin được in trong các tập sách về lá phiếu cho các Dự Kiến Đề Xuất của Tiểu bang và các Dự Luật của Quận cho các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, được có sẵn theo yêu cầu trước một cuộc bầu cử lớn. Xin vui lòng gửi email có thông tin liên lạc của người yêu cầu tới jkeh@rrcc.lacounty.gov để yêu cầu một lá phiếu mẫu bằng âm thanh. Để có được bản ghi âm về dự kiến đề xuất của tiểu bang, hãy liên lạc với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California hoặc lấy một bản sao từ Ban Thông Tin Bầu Cử của RR/CC ở Norwalk tại số (800) 815-2666, chọn mục 4 hoặc từ các thư viện thành phố và quận hạt và Viện Chữ Nổi Braille. Đĩa CD có sẵn khoảng bốn tuần trước cuộc bầu cử.

Trải Nghiệm Mới về Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận

Các Trung Tâm Bầu Cử hiện cung cấp nhiều lựa chọn hơn các địa điểm bỏ phiếu, RR/CC đang tận dụng các lợi ích của công nghệ để có được một trải nghiệm bỏ phiếu dễ dàng và dễ tiếp cận. Bầu cử không còn là một sự kiện diễn ra trong một ngày và cử tri khuyết tật không còn cần phải bỏ phiếu trong một quầy bỏ phiếu riêng biệt. Mô hình Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người (VSAP) được thiết kế để trực quan và dễ tiếp cận cho tất cả các cử tri, bất kể tình trạng khuyết tật. Thiết bị đánh dấu lá phiếu cung cấp một trải nghiệm bỏ phiếu riêng tư và độc lập mà có thể dễ tiếp cận và thuận tiện.

Các Nguồn Trợ Năng Tiếp Cận cho Cử Tri

  • Để tìm hiểu thêm về trợ năng tiếp cận tại các Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập trang Trợ Năng Tiếp Cận của Trung Tâm Bầu Cư.
  • Bầu bằng Thư Từ Xa Có Thể Truy Cập cho phép cử tri có thể truy cập, đọc và đánh dấu các lá phiếu của họ một cách riêng tư bằng các thiết bị hỗ trợ của riêng họ.
  • Lá Phiếu Mẫu Tương Tác là một công cụ tùy chọn cho phép cử tri truy cập, xem xét và đánh dấu các lựa chọn của họ trước khi đến Trung Tâm Bầu Cử. Lá Phiếu Mẫu Tương Tác không phải là bầu chọn trực tuyến và không lưu trữ bất kỳ thông tin có thể nhận dạng nào, một khi quý vị truy cập Lá Phiếu Mẫu, tất cả các lựa chọn của quý vị sẽ được lưu trên điện thoại, máy tính hoặc thiết bị cá nhân của quý vị.

Tham Vấn về Khả Năng Tiếp Cận

Ủy Ban Tham Vấn Trợ Năng Tiếp Cận Bầu Cử (VAAC) được thành lập vào năm 2006 để hỗ trợ Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận trong việc thực hiện các chiến lược đổi mới, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận và tham gia vào quá trình bầu cử cho các cá nhân trong mọi diện về khuyết tật.

Tìm hiểu thêm về Ủy Ban Tham Vấn Trợ Năng Tiếp Cận Bầu Cử.

Icon - Close