Skip to Content

Chương Trình Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt

Về việc

Chương Trình Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt bảo đảm rằng Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles (RR/CC) đáp ứng nhu cầu của tất cả các cử tri Quận LA để bỏ phiếu bầu của họ với các lựa chọn bỏ phiếu được mở rộng. Chương trình dành sự tập trung đặc biệt cho những cử tri có nhu cầu riêng biệt như

  • Người Cao Niên
  • Những người lâm vào cảnh vô gia cư
  • Cử Tri bị Khuyết Tật
  • Các Cử Tri Biệt Lập Về Mặt Địa Lý

Các Lựa Chọn Bỏ Phiếu Được Mở Rộng

Là một phần trong nỗ lực tiếp cận cộng đồng của chúng tôi, Chương Trình Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt cung cấp một loạt các lựa chọn bỏ phiếu linh hoạt và mở rộng vượt ra ngoài mô hình trung tâm bầu cử.

  • Các Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt
  • Lá phiếu Cải Tiến Bầu bằng Thư (VBM) có sẵn bằng 13 ngôn ngữ
  • Bầu bằng Thư Có Thể Truy Cập cho Vùng Hẻo Lánh (RAVBM)
  • Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư

Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt Lưu Động

Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt cho phép RR/CC cung cấp các dịch vụ bỏ phiếu được nhắm mục tiêu theo cơ sở lịch trình cho các cử tri Quận Los Angeles. Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt cung cấp tất cả các dịch vụ và thiết bị mà quý vị có thể tìm thấy tại một trung tâm bầu cử truyền thống. Để đáp ứng đến COVID-19, Trung Tâm Bầu Cử VSAP Linh Hoạt được trang bị đầy đủ để bảo đảm an toàn cho cử tri với các hướng dẫn của việc giãn cách giao tiếp.

Trung Tâm Bầu Cử Linh Hoạt sẽ được sắp xếp để mở cửa trong 4-8 giờ. Lịch trình sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm sự sẵn sàng,̣ việc phân bố theo khu vực và số lượng cử tri dự kiến.

Icon - Close