Skip to Content

Thông Tin Bổ Sung

Mục đích của Cơ Quan Lập Pháp là cử tri được thông báo đầy đủ về việc cho phép sử dụng thông tin cá nhân do họ cung cấp cho mục đích hoàn tất bản tuyên thệ cử tri ghi danh. (Xem ELEC § 2157.1)

Thông tin trên bản tuyên thệ cử tri ghi danh của quý vị sẽ được các viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quy trình bỏ phiếu, chẳng hạn như địa điểm của nơi bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng như các ứng cử viên sẽ hiển thị trên lá phiếu. Việc sử dụng thông tin của cử tri ghi danh cho mục đích thương mại bị pháp luật nghiêm cấm và là một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có thể được cung cấp cho một ứng cử viên đối với chức vụ, một ủy ban về dự luật trên lá phiếu, hoặc những nhân sự khác đối với các mục đích bầu cử, học thuật, báo chí, chính trị hoặc chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Bằng lái xe và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị như được thể hiện trên thẻ cử tri ghi danh của quý vị, không thể được tiết lộ cho những mục đích này. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về việc sử dụng thông tin của cử tri hoặc muốn báo cáo việc nghi ngờ lạm dụng thông tin đó, vui lòng gọi cho Đường Dây Hỗ trợ và Bảo Vệ Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang (800) 345-VOTE.

Một số cử tri đang đối mặt với các tình huống nguy hiểm đến tính mạng sẽ có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng cử tri bảo mật. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chương trình Safe at Home của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. (Xem ELEC § 2157.2)

Icon - Close