Skip to Content

Preguntas frecuentes sobre la inscripción del elector

Những Thắc Mắc Thông Thường Về Ghi Danh Bầu Cử

Ai có thể ghi danh bầu cử?

Ai có thể ghi danh bầu cử?

Quý vị có thể ghi danh đi bầu nếu quý vị:

 • Là công dân Hoa Kỳ.
 • Ít nhất 18 tuổi hoặc lớn hơn vào deletengày hoặc trước Ngày Bầu Cử.
 • Không bị tòa phán quyết là thiếu khả năng trí tuệ.
 • Quý vị không:
  • Thụ án tù của tiểu bang vì bị kết tội đại hình trong nhà tù Quận chiếu theo hợp đồng giữa các giới chức tiểu bang và địa phương.
  • Bị tạm tha/quản chế vì tội đại hình như là điều kiện để được phóng thích khỏi nhà tù/trại giam
Khi nào tôi có thể ghi danh bầu cử?

Không có thời gian chờ đợi. Quý vị có thể ghi danh hoặc tái ghi danh bầu cử vào bất cứ lúc nào. Để được hợp lệ bỏ phiếu trong kỳ bầu cử, quý vị phải ghi danh trước Ngày Bầu Cử 15 ngày.

Làm sao tôi có thể xin một mẫu đơn để ghi danh bầu cử?
 • Vào mạng điện toán bằng cách dùng Hệ Thống Ghi Danh Bầu Cử Trong Mạng Điện Toán của California.
 • Gửi bưu điện đơn ghi danh bầu cử đã điền đầy đủ, có thể đến lấy đơn ghi danh bầu cử tại hầu hết các trụ sở chính quyền.
 • Đích thân đến lấy đơn tại một trong các văn phòng RR/CC hoặc hầu hết các trụ sở chính quyền.
 • Gọi số (800) 481-VOTE, (562) 466-1310 hoặc (562) 466-1323.
Muốn biết thêm chi tiết, xin xem Chi Tiết Ghi Danh.
Tôi đã ghi danh tại một văn phòng của Nha Lộ Vận (DMV). Tại sao Quận bảo rằng tôi không có ghi danh?

Một số công dân tưởng rằng mình đã ghi danh tại các văn phòng DMV nhưng thật ra không có ghi danh. Mặc dù họ đã đánh dấu vào ô trên mẫu đơn của DMV cho biết họ muốn ghi danh bầu cử, nhưng nhiều người quên không hoàn tất mẫu đơn ghi danh bầu cử đính kèm. Phải điền và ký tên vào một mẫu đơn ghi danh bầu cử để trở thành một cử tri có ghi danh.

Còn nếu tôi vừa mới dời chỗ ở và chưa ghi danh lại thì sao? Liệu tôi có hội đủ điều kiện để đi bầu hay không?

Nếu quý vị trước đây đã ghi danh trong Quận Los Angeles và chưa ghi danh lại từ khi quý vị dời chỗ ở trong phạm vi ranh giới của Quận, quý vị có thể bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu dành cho địa chỉ mới của quý vị. Quý vị sẽ được yêu cầu bỏ phiếu bằng một lá phiếu tạm thời và cho biết địa chỉ mới và địa chỉ trước kia của quý vị trên phong bì của lá phiếu tạm thời.

Tôi muốn ghi danh và đi bầu, nhưng tôi là một người có tiếng tăm trước công chúng. Liệu rằng địa chỉ của tôi sẽ bị công bố trước công chúng hay không?

Theo luật hiện hành của tiểu bang, các thông tin về ghi danh bầu cử là hồ sơ công cộng. Tuy vậy, việc công chúng truy tìm những chi tiết cụ thể của cử tri, gồm cả địa chỉ nhà và số điện thoại đều bị hạn chế. Bất cứ ai cũng có thể tuyên bố rằng địa chỉ cư ngụ, số điện thoại và địa chỉ email của mình phải được giữ kín theo lệnh của Tòa Thượng Thẩm, hoặc khi trưng dẫn giấy chứng nhận Của Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng mình có tham gia trong Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ Cho Nạn Nhân Bị Bạo Hành Trong Gia Đình và Bị Theo Rình.

Bất cứ ai được chấp thuận tình trạng bảo mật dựa vào những hoàn cảnh này đều được xem là cử tri khiếm diện cho tất cả những cuộc bầu cử tiếp theo của Quận hoặc cho đến khi Quận có thông báo khác của Tòa, văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc có thư của cử tri đó.

Các Khoản Ngoại Lệ:  Thông tin của cử tri được cung cấp cho:

 • Các Ứng Cử Viên
 • Các Ủy Ban Vận Động
 • Những người được ủy quyền để sử dụng thông tin này cho các mục đích về bầu cử, học hỏi, báo chí, chính trị hoặc chính quyền
Tôi trở thành một công dân mới bằng cách tham dự một nghi lễ nhập tịch sau khi đã hết hạn ghi danh. Tôi vẫn có thể ghi danh và đi bầu hay không?

Có. Những người trở thành công dân sau khi hết hạn ghi danh có thể ghi danh bầu cử và đi bầu cho đến Ngày Bầu Cử. Quý vị phải ghi danh bầu cử và đi bầu chỉ tại Văn Phòng Norwalk của chúng tôi mà thôi. Công dân mới phải trưng dẫn Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và tuyên bố rằng họ đã cư ngụ trong Quận Los Angeles.

Tôi có thể ghi danh bầu cử tại địa chỉ doanh nghiệp của tôi hoặc dùng số P.O. Box của tôi hay không?

Không. Một người chỉ có thể ghi danh bầu cử tại nơi cư ngụ của mình mà thôi. Địa chỉ doanh nghiệp hoặc số P.O. Box chỉ có thể được sử dụng làm địa chỉ gửi thư.

Tôi là một sinh viên đại học đang cư ngụ trong khuôn viên trường, không phải ở nhà. Tôi có thể ghi danh bằng địa chỉ cư ngụ tại trường đại học của tôi không?

Như tất cả những công dân hội đủ điều kiện, bất cứ sinh viên đại học nào cũng có thể ghi danh bầu cử bằng địa chỉ cư ngụ tại đại học của mình hoặc có thể chọn sử dụng nơi cư ngụ của gia đình mình. Luật California (Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 2025) cho phép các sinh viên đại học đặt chỗ ở hoặc nơi cư ngụ hợp pháp là trường họ đang theo học nếu muốn làm như vậy.

Tôi đã không đi bầu cho cuộc bầu cử trước đây. Tôi có cần ghi danh lại không?

Không.  Quý vị đã ghi danh bầu cử miễn là quý vị vẫn ở địa chỉ cũ và sẽ tiếp tục nhận được tài liệu bầu cử qua bưu điện. Tuy nhiên, nếu quý vị dời chỗ ở đến một địa chỉ khác hoặc không bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử vừa qua, quý vị có thể nhận được thông báo yêu cầu quý vị xác nhận về việc không dời chỗ ở hoặc cho biết địa chỉ cư ngụ hiện thời. Tình trạng ghi danh của quý vị có thể bị hủy bỏ vì không hồi đáp thư xác nhận địa chỉ hoặc nếu quý vị không bỏ phiếu trong những kỳ bầu cử trong khoảng giữa thời gian của ngày gửi thư và hai kỳ tổng tuyển cử liên tiếp của liên bang.

Có cần phải cung cấp giấy chứng minh gì để ghi danh bầu cử không?

Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử của Hoa Kỳ (HAVA) nói rằng những người nào ghi danh bầu cử lần đầu trong tiểu bang/khu vực thẩm quyền phải trình bằng lái của California hoặc số thẻ Căn Cước hợp lệ của tiểu bang. Những người nào nộp đơn mà không có một trong hai giấy tờ nêu trên có thể cho biết bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội của họ. Nếu số bằng lái hoặc thẻ Căn Cước tiểu bang mà cử tri cho biết giống với con số trong hồ sơ tiểu bang, thì cử tri sẽ không cần phải trình thẻ Căn Cước khi đi bầu.

Nếu cử tri ghi danh bằng thư, nhưng trước đây chưa bầu cho chức vụ liên bang nào trong kỳ bầu cử và:

 • Đích thân đi bầu: Phải có thẻ Căn Cước có hình hoặc giấy tờ chứng minh tên và địa chỉ thường trú của cử tri.
 • Bầu bằng thư: Phải có bản sao thẻ Căn Cước có hình hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ thường trú của cử tri.
Cựu can phạm có thể ghi danh bầu cử và được hợp lệ bỏ phiếu không?

Có. Cựu can phạm có thể ghi danh đi bầu và được hợp lệ bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử nếu người đó hiện thời không bị giam trong tù hoặc bị quản chế vì tội đại hình. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem phần Bầu Cử Dành Cho Tù Nhân.

Tại sao DMV dự phần vào việc ghi danh bầu cử?

Đạo Luật Ghi Danh Bầu Cử Toàn Quốc năm 1993 (còn được gọi là Đạo Luật Bầu Cử Kết Hợp Với Bằng Lái) cho phép những người có việc cần đến tại văn phòng DMV được ghi danh bầu cử hoặc cập nhật thông tin về ghi danh bầu cử.

Nếu tên họ, địa chỉ, hoặc sự liên kết với đảng phái chính trị của tôi thay đổi thì sao?

Điền và nộp mẫu đơn xin ghi danh bầu cử mới với những thông tin mới của quý vị. Việc ghi danh bầu cử của quý vị cần phải luôn luôn phản ảnh địa chỉ cư ngụ hiện thời của quý vị để bảo đảm quý vị sẽ nhận được tài liệu bầu cử đúng liên quan đến các ứng cử viên và dự luật để quý vị có thể bầu chọn.

Nếu tôi không ghi danh bầu cử tôi có thể ký một thỉnh nguyện thư hay không?

Không. Quý vị phải là cử tri đã ghi danh thì chữ ký của quý vị mới hợp lệ trên thỉnh nguyện thư. Nếu quý vị điền và ký tên vào đơn ghi danh bầu cử vào cùng ngày hoặc vào ngày trước khi ký tên trên thỉnh nguyện thư, thì chữ ký của quý vị sẽ hợp lệ. Nhân viên bầu cử phải nhận được đơn ghi danh bầu cử đã điền đầy đủ và có chữ ký vào ngày hoặc trước ngày thỉnh nguyện thư nộp cho văn phòng bầu cử.

Có đúng là danh sách đăng ký cử tri được sử dụng để lựa chọn công dân làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn không?

Có. Luật Tiểu Bang California đòi hỏi danh sách cử tri đã ghi danh phải được đưa cho Ủy Viên Bồi Thẩm Đoàn để sử dụng trong việc chọn người làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn. Một nơi khác có thể dùng để chọn bồi thẩm viên là từ danh sách của Nha Lộ Vận trong đó có tên của những cư dân có bằng lái và có thẻ căn cước trong phạm vi của vùng nơi mà tòa án cần người làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Nếu tôi hủy bỏ việc ghi danh bầu cử của mình, tôi có thể nào biết chắc rằng mình sẽ không bị triệu đến để làm nhiệm vụ bồi thẩm hay không?

Không. Ban Dịch Vụ Bồi Thẩm Đoàn xin danh sách hồ sơ cử tri có đi bầu và không đi bầu. Ngoài ra, Luật Tiểu Bang California đòi hỏi rằng danh sách những người có bằng lái, lấy từ Nha Lộ Vận (DMV), sẽ được cung cấp cho Ủy Viên Bồi Thẩm Đoàn. Muốn biết chi tiết liên quan đến về việc Làm Bồi Thẩm Đoàn, xin gọi số (213) 974-5332 hay 5333 hoặc xem phần Dịch Vụ Bồi Thẩm Đoàn của Quận Los Angeles.

Tôi nói ngôn ngữ khác. Làm thế nào để ghi danh bầu cử?

Nếu quý vị cần mẫu ghi danh bầu cử bằng những ngôn ngữ khác, Chúng tôi có thể giúp quý vị. Chiếu theo điều luật của tiểu bang và liên bang Văn phòng RR/CC có cung cấp mẫu ghi danh bầu cử cho 10 ngôn ngữ như sau: tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khờ Me, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi/Phi Luật Tân, tiếng Thái và tiếng Việt.

Để yêu cầu tài liệu bầu cử đa ngôn ngữ, hãy gọi số (800) 481-8683.

Icon - Close