Skip to Content

Preguntas frecuentes sobre la inscripción del elector

Mga Madalas na Katanungan Tungkol sa Pagpaparehistro ng Botante

Sino ang maaaring magparehistro upang makaboto?

Sino ang maaaring magparehistro upang makaboto?

Ikaw ay maaaring magparehistro upang makaboto kung ikaw ay:

 • Isang mamamayan ng Estados Unidos.
 • Hindi kukulangin sa 18 taong gulang o mas matanda sa o bago ang Araw ng Halalan.
 • Hindi ipinasiyang walang kakayahan ang isipan ng isang hukuman ng batas.
 • Ikaw ay hindi:
  • Nagsisilbi ng isang panahong pambilangguan ng estado para sa isang malaking pagkakasala sa isang kulungan ng County sa ilalim ng kontrata sa pagitan ng mga pang-estado at lokal na opisyal.
  • Nasa parol/probasyon para sa isang napatunayang malaking pagkakasala bilang isang kondisyon ng pagpapalaya sa iyo mula sa bilangguan/kulungan
Kailan ako maaaring magparehistro upang makaboto?

Walang panahon ng paghihintay. Ikaw ay maaaring magparehistro o muling magparehistro upang makaboto kahit kailan. Upang maging karapat-dapat bumoto sa isang halalan, ikaw ay dapat na nakapagparehistro 15 araw bago ang Araw ng Halalan.

Paano ako makakakuha ng porma upang magparehistro upang makaboto?
 • Mag-online sa pamamagitan ng paggamit ng Online na Sistema ng Pagpaparehistro ng Botante ng California.
 • Magpadala sa koreo ng isang kinumpletong porma ng pagpaparehistro ng botante, na matatamo sa pamamagitan ng pagkuha ng porma ng pagpaparehistro ng botante sa karamihan ng mga gusali ng pamahalaan.
 • Nang personal sa isa sa mga opisina ng RR/CC o karamihan ng mga gusali ng pamahalaan.
 • Tumawag sa (800) 481-VOTE, (562) 466-1310 o (562) 466-1323.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Impormasyon sa Pagpaparehistro.

Nagparehistro ako sa isang opisina ng Kagawaran ng Sasakyang De-motor (DMV). Bakit sinasabi ng County na ako ay hindi nakarehistro?

Maraming mamamayan na nag-iisip na sila ay nakapagparehistro na sa mga opisina ng DMV sa katotohanan ay hindi nakarehistro. Bagaman nilagyan nila ng tsek ang kahon sa porma ng DMV na nagpapabatid na gusto nilang magparehistro upang makaboto, marami ang nakalimot na kumpletuhin ang kalakip na porma ng pagpaparehistro ng botante. Ang isang porma ng pagpaparehistro ng botante ay dapat kumpletuhin at pirmahan upang maging isang nakarehistrong botante.

Paano kung kalilipat ko pa lamang at hindi ako nagparehistro? Magiging karapat-dapat ba akong bumoto?

Kung ikaw ay dati nang nakarehistro sa County ng Los Angeles at hindi muling nagparehistro mula noong lumipat ka sa loob ng mga hangganan ng Couny, makakaboto ka sa lugar ng botohan para sa iyong bagong tirahan. Sasabihin sa iyo na bumoto ng pansamantalang boto at ibigay ang iyong bagong tirahan at ang iyong dating tirahan sa sobre ng pansamantalang balota.

Gusto kong magparehistro at bumoto, ngunit ako ay isang kilalang tao. Isasapubliko ba ang aking tirahan?

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay isang bagay na kasama sa pampublikong rekord. Ang pagkuha ng publiko sa partikular na impormasyon sa botante, kabilang ang direksiyon ng tirahan at numero ng telepono, gayunman, ay tinatakdaan. Maaaring ipadeklara ng sinumang tao na kompidensiyal ang kanyang direksiyon ng tirahan, numero ng telepono at email address sa utos ng Korte Suprema, o pagkatapos magharap ng sertipikasyon na ang tao ay isang kalahok sa Programang Pagkakompidensiyal ng Tirahan ng mga Biktima ng Karahasan sa Tahanan at Pasubok na Pagsunod.

Sinumang taong ginawaran ng pagkakompidensiyal sa ilalim ng mga kalagayang ito ay dapat ituring na isang hindi makakarating na botante para sa lahat ng susunod na mga halalan ng County o hanggang ang County ay bigyan ng paunawa ng hukuman, ng opisina ng Kalihim ng Estado o sa pamamagitan ng liham ng botante.

Mga Eksepsiyon: Ang impormasyon sa botante ay makukuha ng:

 • Mga Kandidato
 • Mga Komite sa Kampanya
 • Mga awtorisadong tao na gumagamit ng impormasyong ito para sa mga layuning panghalalan, pag-aaral, pamamahayag, pampulitika o pampamahalaan
Ako ay naging isang bagong mamamayan sa pamamagitan ng paglahok sa isang seremonya ng naturalisasyon pagkaraan ng huling araw ng pagpaparehistro. Maaari pa ba akong magparehistro at bumoto?

Oo. Ang mga taong naging mga mamamayan pagkatapos magsara ang pagpaparehistro ay maaaring magparehistro upang makaboto at bumoto hanggang sa Araw ng Halalan. Dapat kang magparehistro upang makaboto at bumoto sa aming Opisina sa Norwalk LAMANG. Ang mg bagong mamamayan ay dapat magharap ng isang Sertipiko ng Naturalisasyon at magdeklara na sila ay nakapagtatag ng tirahan sa County ng Los Angeles.

Maaari ba akong magparehistro sa aking direksiyong pangnegosyo o maaari ko bang gamitin ang aking numero ng P.O. Box?

Hindi. Ang isang tao ay maaari lamang magparehistro upang makaboto sa kanyang tirahan. Ang isang direksiyong pangnegosyo o numero ng P.O. Box ay maaari lamang gamitin bilang isang direksiyong pangkoreo.

Ako ay isang estudyante ng kolehiyo na naninirahan sa o sa paligid ng kampus, malayo sa tahanan. Maaari ba akong magparehistro sa aking direksiyon ng tirahan sa kolehiyo?

Tulad ng lahat ng mga karapat-dapat na mamamayan, sinumang estudyante ng kolehiyo ay maaaring magparehistro upang makaboto gamit ang kanilang direksiyon ng tirahan sa kolehiyo o maaaring pumili na gamitin ang tirahan ng kanyang pamilya. Ang batas ng California (Seksyon 2025 ng Kodigo sa mga Halalan) ay nagpapahintulot sa mga estudyante sa kolehiyo na magtatag ng tahanan o legal na tirahan kung saan sila nag-aaral kung nais nila.

Hindi ako bumoto sa nakaraang halalan. Kailangan ko bang muling magparehistro?

Hindi. Ikaw ay nakarehistro upang makaboto hanggang namamalagi ka sa kaparehong tirahan, at dapat kang patuloy na tumanggap ng mga materyal sa halalan sa koreo. Gayunman, kung lumipat ka sa ibang tirahan o hindi nakaboto sa huling ilang halalan, maaaring padalhan ka ng paunawang humihiling na kumpirmahin mo na hindi ka lumipat o ibigay ang impormasyon sa kasalukuyang tirahan. Ang iyong pagpaparehistro ay maaaring kanselahin dahil sa kabiguang tumugon sa isang sulat ng pagkumpirma ng tirahan o kung hindi ka nakaboto sa anumang mga halalan na ginaganap sa pagitan ng petsa ng pagpapakoreo at dalawang magkasunod na pederal na pangkalahatang halalan.

Kinakailangan ba ang pagkakakilanlan upang magparehistro upang makaboto?

Ang Batas na Tulungang Bumoto ang Amerika (HAVA) ay nagsasaad na ang mga taong nagpaparehistro upang makaboto sa kauna-unahang pagkakataon sa estado/hurisdiksiyon ay dapat magbigay sa alinman ng isang may-bisang lisensiya ng drayber ng California o numero ng kard na ID ng estado. Ang mga aplikanteng wala ng alinman sa mga ito ay maaaring magbigay ng huling apat na bilang ng kanilang numero ng Seguridad Sosyal. Kung ang botante ay nagbigay ng lisensiya ng drayber o numero ng ID ng estado na maaaring ipares sa rekord ng estado, ang botante ay hindi na aatasan na magpakita ng Pagkakakilanlan kapag bumoto siya.

Kung ang isang tao ay nagparehistro sa pamamagitan ng koreo,na hindi pa nakaboto sa isang halalan para sa pederal na katungkulan at:

 • Bumoboto nang personal: Ang isang ID na may litrato o isang dokumento na nagpapabatid ng pangalan ng botante at direksiyon ng tirahan ay dapat ipakita.
 • Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo: Ang isang kopya ng ID na may litrato o isang dokumento na nagpapabatid ng pangalan ng botante at direksiyon ng tirahan ay dapat ipakita.
Maaari bang magparehistro upang makaboto at maging karapat-dapat bumoto ang isang dating napatunayang nakagawa ng malaking pagkakasala?

Oo. Ang isang dating napatunayang nakagawa ng peloni ay maaaring magparehistro upang makaboto at karapat-dapat bumoto sa mga halalan kung siya ay hindi kasalukuyang nasa bilangguan o parolado para sa isang paghatol na peloni. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Pagboto ng Bilanggo.

Bakit kalahok ang DMV sa pagpaparehistro ng botante?

Ang Pambansang Batas ng 1993 sa Pagpaparehistro ng Botante (kilala rin bilang The Motor Voter Act) ay nagpapahintulot sa mga taong nagnenegosyo sa isang opisina ng DMV na magparehistro upang makaboto o isapanahon ang impormasyon sa pagpaparehistro ng botante.

Paano kung ang aking pangalan, tirahan, o kinasasapiang partidong pampulitika ay nagbago?

Kumpletuhin at iharap ang isang bagong porma ng pagpaparehistro ng botante na nagtataglay ng iyong bagong impormasyon. Ang iyong pagpaparehistro ng botante ay dapat laging magpakita ng iyong kasalukuyang direksiyon ng tirahan upang matiyak na matatanggap mo ang tamang materyal sa balota na nauukol sa mga kandidato at mga panukala kung saan makakaboto ka.

Maari ba akong lumagda ng isang petisyon kung hindi ako rehistradong botante?

Hindi. Ikaw ay dapat na isang nakarehistrong botante para magkabisa ang iyong pirma sa isang petisyon. Kung kinumpleto at pinirmahan mo ang isang porma ng pagpaparehistro ng botante sa kaparehong petsa o isang petsa bago ang pagpirma sa petisyon, ang iyong pirma ay magkakaroon ng bisa. Ang opisyal sa mga halalan ay dapat tumanggap ng kinumpleto at pinirmahang porma ng pagpaparehistro ng botante sa o bago ang petsa na iniharap ang petisyon sa opisina sa mga halalan.

Totoo ba na ang mga listahan sa pagpaparehistro ng botante ay ginagamit upang piliin ang mga mamamayan para sa tungkulin ng lupon ng mga tagahatol?

Oo. Ang mga Batas ng Estado ng California ay nag-aatas na ang mga listahan ng mga nakarehistrong botante ay ibigay sa Komisyonado ng Lupon ng mga Tagahatol upang gamitin sa pagpili para sa tungkulin ng lupon ng mga tagahatol. Ang isa pang tagapagdulot para sa pagpili ng mga tagahatol ay mula sa listahan ng Kagawaran ng mga Sasakyang De-motor ng mga lisensiyadong drayber at humahawak ng kard ng pagkakakilanlan na residente sa loob ng lugar na pinaglilingkuran ng hukuman.

Kung kanselahin ko ang aking pagpaparehistro ng botante, makakatiyak ba ako na hindi ako tatanggap ng tawag para sa tungkulin ng lupon ng mga tagahatol?

Hindi. Ang Dibisyon ng mga Serbisyo ng Lupon ng mga Tagahatol ay humihingi ng listahan ng talaan ng aktibo at kanseladong mga botante. Bilang karagdagan, ang Batas ng Estado ng California ay nag-aatas na ang mga listahan ng mga drayber, nakuha mula sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor (DMV), ay ibigay sa Komisyonado ng Lupon ng mga Tagahatol. Para sa impormasyon tungkol sa Lupon ng mga Tagahatol, tumawag sa (213) 974-5332 o 5333 o tingnan ang Mga Serbisyo ng Lupon ng mga Tagahatol ng County ng Los Angeles.

Ako ay nagsasalita ng ibang wika. Paano ako makakapagrehistro?

Kung kailangan mo ng porma ng pagrehistro ng botante sa ibang wika, tutulong kami sa iyo. Ang RR/CC ay nagbibigay ng porma ng pagboto sa 10 ibat-ibang wika sa pagsunod sa mga batas pederal at estado: Tsino, Ingles, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Espanyol, Tagalog, Thai at Biyetnamis.

Para humiling ng materyales sa halalan sa ibat-ibang wika, tumawag sa (800) 481 8683.

Icon - Close