Skip to Content

Tungkol sa Amin

The mission, functions, and historical background of the Registrar-Recorder/County Clerk.

Ang Aming Misyon

Paglilingkod sa County ng Los Angeles sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo sa pamamahala ng mga talaan at halalan sa isang patas, magagamit at malinaw na paraan." - Dean C. Logan

Ang tanggapan ng Tagapagrehistro ng County ng Los Angeles ay responsable para sa pagpaparehistro ng mga botante, pagpapanatili ng mga talaan ng botante, pagsasagawa ng pederal, estado, lokal at espesyal na mga halalan at ang pagpapatunay ng mga inisyatiba, reperendum at mga petisyon sa pagpapaalis sa katungkulan. Bawat taon, lumalahok ang tanggapan sa humigit-kumulang na 200 mga halalan para sa mga paaralan, lungsod at espesyal na distrito. Mayroong humigit-kumulang na 4.8 milyong rehistradong botante, pati na rin ang 5,000 presinto ng pagboto na itinatag para sa mga halalan ng buong county.

The Registrar's Office is in constant need of citizens willing to work at the precinct polling places on Election Day, and/or willing to provide homes or facilities as polling places. Payment is provided for pollworkers and rental of facilities. If you can help, call (562) 466-1373.

Ang Tanggapan ng Tagapagtala ay responsable sa pagtatala ng mga legal na dokumento na tumutukoy sa pagmamay-ari ng ari-arian, pati na rin ang pagpapanatili ng mga talaan ng kapanganakan, pagkamatay, kasal at mga talaan ng tunay na ari-arian para sa County ng Los Angeles. Ang lahat ng mga tungkulin ng tanggapan ay isinasagawa sa ilalim ng mga probisyon ng Saligang-Batas ng Estado, Mga Kodigo ng Estado at County. Ang pagpapatakbo ng pagtatala sa County ng Los Angeles ay malaki at kumplikado. Nagsisilbi ito sa publiko at iba pang mga kagawaran ng County, gaya ng Tagatasa, mga Serbisyong Pangkalusugan, mga Serbisyong Pampubliko at Panrehiyong Pagpaplano. Ang mga dokumentong nakatala ay mahalaga sa mga tunay na ari-arian, mga komunidad na pang- legal at pagbabangko at sa pangkalahatang ekonomiya ng County.

Noong ika-15 ng Enero, 1991, inaprubahan ng Lupon ng mga Superbisor ang paglipat ng titulo at mga tungkulin ng Klerk ng County — na hindi nauugnay sa mga aksyong panghukuman, pamamaraan at mga talaan — sa Tagapagrehistro-Tagapagtala. Ang mga pangunahing tungkulin na inilipat ay kinabibilangan ng: pagbibigay ng lisensya sa kasal, ang pagganap ng mga seremonyang sibil na kasal, pagpapatala at pag-indise ng hindi tunay na pangalan ng negosyo, kwalipikasyon at pagpaparehistro ng mga notaryo, pati na rin ang iba't ibang ayon sa batas na pagpapalabas ng mga panunumpa at pagsasampa. Ang opisina ay nag-isyu ng humigit-kumulang 75,000 mga lisensya sa kasal at nagpoproseso ng 125,000 pagpapatala ng hindi tunay na pangalan ng negosyo taun-taon.

Registrar-Recorder/County Clerk
Registrar-Recorder/County Clerk

Registrar of Voters

The Los Angeles County Registrar's office is responsible for the registration of voters, maintenance of voter files, conduct of federal, state, local and special elections and the verification of initiative, referendum and recall petitions. Each year, the office participates in approximately 200 elections for schools, cities and special districts. There are approximately 4.8 million registered voters, as well as 5,000 voting precincts established for countywide elections.

The Registrar's Office is in constant need of citizens willing to work at the precinct polling places on Election Day, and/or willing to provide homes or facilities as polling places. Payment is provided for pollworkers and rental of facilities. If you can help, call (562) 466-1373.

Recorder

The Recorder's Office is responsible for recording legal documents that determine ownership of property, as well as maintaining files of birth, death, marriage and real estate records for Los Angeles County. All functions of the office are conducted under provisions of the State Constitution, State and County Codes. The recording operation in Los Angeles County departments, such as the Assessor, Health Services, Public Social Services and Regional Planning. Documents on file are vital to the real estate, legal and banking communities and the general economy of the County.

County Clerk

On January 15, 1991, the Board of Supervisors approved the transfer of the County Clerk title and functions — which did not relate to judicial actions, procedures and records — to the Registrar-Recorder. Major functions transferred include: marriage license issuance, the performance of civil marriage ceremonies, fictitious business name filings and indexing, qualification and registration of notaries, as well as miscellaneous statutory issuance of oaths and filings. The office issues approximately 75,000 marriage licenses and processes 125,000 fictitious business name filings annually.

Icon - Close