Skip to Content
Experience - Vote Centers

Mga Sentro ng Pagboto

Ang mga Lugar sa Pagboto ay itinaas ang kalagayan na maging mga Sentro ng Pagboto, na nagbibigay ng mga karagdagang tampok na moderno upang gawing madali at maginhawa ang pagboto. Ang mga botante ngayon ay may pagpipiliang magpatala ng isang balota nang personal sa anumang Sentro ng Pagboto sa County L.A.

Experience - Ballot Marking Device

Kagamitang Pangmarka ng Balota

Ang Kagamitang Pangmarka ng Balota (BMD) nagpapabuti ng karanasan sa pagboto para sa lahat ng mga botante na gumagamit ng teknolohiya habang pinapanatili ang isang balota na papel bilang opisyal, matibay at masusuring tala ng mga napili ng botante.

Mga Katotohanan tungkol sa Kagamitang Pangmarka ng Balota Icon - Arrow - Down
 • Ang isang balotang papel ay kinakailangan upang gamitin ang Kagamitang Pangmarka ng Balota
 • Walang network o Koneksyon sa Internet
 • Hindi ito nagbibilang ng mga balota
 • Ang nakalimbag na balota ay magkakaroon ng nababasa ng tao na buod ng mga napili
 • Susuriin ng mga botante ang kanilang balota dalawang beses bago ihulog
 • Ang mga botante ay maghuhulog ng kanilang mga binoto sa kaparehong kagamitan

Paano gamitin ang Kagamitang Pangmarka ng Balota

Experience - Interactive Sample Ballot

Interaktibong Halimbawang Balota

Ang Interaktibong Halimbawang Balota ay isang maginhawang opsyon para sa mga botante na nais na mapuntahan at markahan ang kanilang mga napili sa kanilang mga personal na kagamitan bago dumating sa sentro ng boto. Pagkatapos dumaan sa proseso ng pagpili ang Interaktibong Halimbawang Balota ay lumilikha ng isang Pases sa Pagboto (Kodigong QR) – naii-scan sa isang Kagamitang Pangmarka ng Balota sa isang Sentro ng Pagboto

Facts on the Interactive Sample Ballot Icon - Arrow - Down
 • Ito ay isang opsyonal na kagamitan na nagpapabilis ng proseso ng pagboto
 • Ito ay hindi pagboto ng online- ang mga botante ay kailangang dalhin ang kanilang Pases ng Pagboto sa isang sentro ng pagboto upang kumpletuhin ang proseso ng pagboto
 • Walang impormasyong makikilala ang maiimbak sa kodigo ng QR ng Pases ng Pagboto
 • Ang mga pinili ay maiimbak lamang sa personal na kagamitan ng botante
 • Ito ay ganap na mapupuntahan at maaaring gamitin ng mga botante ang kanilang pantulong na teknolohiya upang kumpletuhin ang pases sa pagboto
Experience - Electronic Pollbook

Elektronikong Aklat ng Botohan

Ang Elektronikong Aklat ng Botohan (ePollbook) ay papalitan ang nakalimbag na listahan ng mga botante at gagamitin ng mga kawani ng sentro ng pagboto upang mapatunayan ang pagiging karapat-dapat ng rehistrasyon ng isang botante sa totoong oras pati na rin ipaalam kung ang isang botante ay bumoto na.

Facts on the Electronic Pollbook Icon - Arrow - Down
 • Ang mga botante ay maaaring mag tsek-in at pumunta sa anumang sentro ng pagboto sa loob ng County upang bumoto
 • Ang rehistrasyon ng botante ay maaaring isapanahon sa totoong oras
 • Pinapayagan ang mga botante ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo na maghulog ng isang regular na balota nang personal na hindi na kinakailangang isuko ang ipinakoreo na balota
Icon - Close