Skip to Content

Kung nais ninyong bumili ng impormasyon sa halalan mula sa County ng Los Angeles Tagapagrehistro- Tagapagtala/ Klerk ng County, tumawag sa (562) 466-1310

Pagbili ng mga Tala ng Rehistrasyon ng Botante

Indise ng Botante (Indise ng Kalye) Mga Kandidato/ Mga Komite: $0.50

sa bawa't sanlibong mga pangalan Pangkalahatang Publiko para sa pulitikal na layunin lamang:

$0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.

Indise ng Botante $0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.
Ulat ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo $0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.

"Ang aplikante ay kailangang magsagawa ng kontrata na kasamang Tagapagrehistro-Tagapagtala/ Klerk ng County"

Icon - Close