Skip to Content

Tungkol sa mga Manggagawa sa Botohan

pollworker

Gusto ba ninyong tulungan ang inyong komunidad sa Araw ng Halalan? Mag-aplay online sa isa sa aming mga programa sa manggagawa sa botohan ngayon! Ito'y mabilis at madali!

Mag-aplay Para Maging Isang Manggagawa sa Botohan Ngayon !

Ang Mga Empleyado ng County ay Maaring Mag-aplay na Maging Isang Manggagawa sa Botohan Ngayon !

Maaari ka ring mag-aplay na maging manggagawa sa botohan sa pamamagitan ng koreo o ng isang papel na aplikasyon.

Ano ang isang Manggagawa sa Botohan?

Ang manggagawa sa botohan ay isang mahalagang bahagi ng bawat lokasyon ng lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. May dalawang uri ng mga manggagawa sa botahan: mga Inspektor at mga Klerk. Habang ang mga Inspektor ay naglilingkod bilang mga superbisor para sa mga lugar ng botohan, ang mga Klerk ay tumutulong sa iba't ibang mga pangkaraniwang gawain. Pareho silang sinusuwelduhan para sa kanilang oras. Ang mga lokasyon ng lugar ng botohan ay pangkaraniwang naglalagay ng apat hanggang anim na manggagawa sa botohan sa Araw ng Halalan.

Pagiging Karapat-dapat ng Manggagawa sa Botohan

Upang maging isang manggagawa sa botohan sa County ng Los Angeles, ikaw ay dapat na:

  • 18 taong gulang o mas matanda (maliban kung lumalahok sa Programang Estudyanteng Manggagawa sa Botohan)
  • Isang Residente ng California
  • Isang mamayan ng Estados Unidos na nakarehistro para bomoto o isang legal na permanenteng residente (may hawak na luntiang kard)

Ang mga manggagawa sa botohan ay dapat nakahandang magtrabaho sa pagitan ng mga oras na ika-6 ng umaga at ika-9 ng gabi upang ayusin ang botohan, magbigay ng tulong sa mga botante at gumawa ng mga pamamaraan sa pagsasara ng botohan.

Kung kailangan mo ng tulong ng isang manggagawa sa botohan, tumawag sa (800) 815-2666, opsyon 7 o tingnan ang Pollworker Brochure.

Icon - Close