Skip to Content

Sample Ballot Booklet

Ang Halimbawang Balota

Kunin ito. Basahin ito. Markahan ito. Dalhin ito.

Ang iyong Halimbawang Balota ay talagang ganoon lamang — isang halimbawa ng iyong balota. Ito ay ispesipiko sa impormasyon na ibinigay mo sa iyong porma ng pagpaparehistro ng botante, tulad ng kung saan ka naninirahan at ang kinakatigang partido.

Ang iyong Halimbawang Balota ay isang mahusay na kasangkapan na dapat gamitin bago ang at sa Araw ng Halalan. Mahahanap mo ang mga sumusunod na bagay sa iyong Librito ng Halimbawang Balota:

● Mga kandidato at mga panukala na maiboboto mo sa Araw ng Halalan
● Mga pahayag ng kandidato
● Itinalagang lugar ng botohan
● Aplikasyon para sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Ang RR/CC ay awtomatikong nagpapadala sa koreo ng mga Halimbawang Balota sa mga nakarehistrong botante 30 hanggang 40 araw bago ang bawat halalan. Makakahiling ka rin ng isang E-Halimbawang Balota na ipadadala sa iyo sa pamamagitan ng email. Bilang karagdagan, makukuha mo ang iyong halimbawang balota online Paghahanap ng Halimbawang Balota.

Icon - Close