Skip to Content

Upang tingnan ang impormasyon sa kasalukuyang mga pampublikong opisyal para sa katungkulan sa estado na alinsunod sa saligang-batas, i-klik ang mga nag-uugnay sa ibaba.

Listahan ng mga Pampublikong Opisyal:
Mga Katungkulan sa Estado na Alinsunod sa Saligang-batas

Gobernador

Gobernador

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Jerry Brown
(Demokratiko)
300 S. Spring St., 16th Floor
Los Angeles, CA 90013

(916) 445-2841

(213) 897-0322

4 na Taon 2010
Tenyente Gobernador

Tenyente Gobernador

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Gavin Newsom
(Demokratiko)
333 S. Grand Ave. Ste. 2040
Los Angeles, CA 90071

(916) 445-8994

(213) 620-2211

4 na Taon 2010
Kalihim ng Estado

Kalihim ng Estado

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Debra Bowen
(Demokratiko)
300 S. Spring St., South Tower, Ste. 1150
Los Angeles, CA 90012

(916) 657-2166

(800) 345-8683

4 na Taon 2010
Kontroler

Kontroler

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
John Chiang
(Demokratiko)
600 Corporate Pointe, Ste. 1150
Culver City, CA 90230

300 Capitol Mall, 18th Floor
Sacramento, CA 95814

(310) 342-5678


(916) 445-2636

4 na Taon 2010
Ingat-yaman

Ingat-yaman

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Bill Lockyer
(Demokratiko)
915 Capitol Mall, Ste. 150
Sacramento, CA 95814
(916) 653-2995 4 na Taon 2010
Pangkalahatang Abugado

Pangkalahatang Abugado

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Kamala D. Harris
(Demokratiko)
300 S. Spring St., 5th Floor
Los Angeles, CA 90013

1300 I St., Ste. 125
Sacramento, CA 95814

(213) 897-2000
(916) 445-9555

4 na Taon 2010
Komisyonado ng Seguro

Komisyonado ng Seguro

Pangalan Direksiyon Matatawagan Matatawagan Taon Nahalal
Dave Jones
(Demokratiko)
300 Capitol Mall, Ste. 1500
Sacramento, CA 95814

(916) 492-3500

1(800) 927-4357

4 na Taon 2010
Lupon ng Tagasingil ng Buwis

Lupon ng Tagasingil ng Buwis

Taning ng Panunungkulan: 4 na Taon

Taon Nahalal: 2010

Distrito Pangalan Direksiyon Matatawagan
Unang Distrito Betty T. Yee
(Demokratiko)
450 N Street, MIC: 71
Sacramento, CA 95814

Telepono: (916) 445-4081

Fax: (916) 324-2087

Board.MemberD1@boe.ca.gov

Ikatlong Distrito Michelle Steel
(Republikano)
450 N Street, MIC:77
Sacramento, CA 95814

Telepono: (310) 377-8016

Telepono: (866) 910-9558

Fax: (310) 377-5731

boardmembersteel@boe.ca.gov

Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

Pangalan Direksiyon Matatawagan Taning ng Panunungkulan Taon Nahalal
Tom Torlakson 721 Capitol Mall, Ste. 524
Sacramento, CA 95814
(916) 657-4766 4 na Taon 2010
Icon - Close