Skip to Content

Humiling ng mga Serbisyo

Ang pangkat ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante ay lumalahok sa maraming ginaganap sa buong county at nagsasanay ng dose-dosenang grupo bawat taon.

Kung gusto ninyong pumunta ang pangkat ng Pakikipag-ugnayan sa ginaganap ng inyong organisasyon, magkaloob ng pagsasanay sa pagpaparehistro ng botante o humarap bilang isang ekspertong tagapagdulot sa pagboto at mga halalan, tawagan ang seksyon sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante sa (562) 345-8365 o outreach@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close