Skip to Content

Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử Yêu Cầu Dịch Vụ

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tham gia rất nhiều buổi tổ chức trong khắp quận và huấn luyện cho hàng chục nhóm mỗi năm.

Nếu quý vị muốn toán Tiếp Ngoại tham dự buổi tổ chức của cơ quan quý vị, huấn luyện về việc ghi danh bầu cử hoặc đến dự với tư cách là nguồn trợ giúp chuyên môn về việc bầu cử và các kỳ bầu cử, xin liên lạc với ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tại số (562) 345-8365 hoặc outreach@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close