Skip to Content

KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Quận Los Angeles (Quận) cam kết cung cấp khả năng truy cập phổ biến về thông tin có trên trang mạng (Trang Web) của quận. Thiết kế của Trang Web được tối ưu hóa để đảm bảo khả năng đọc và sử dụng rộng rãi, bao gồm các tiêu chí và tính trợ năng dành cho người khuyết tật, để họ có thể xem, hiểu, điều hướng, tương tác và đóng góp cho Trang Web một cách hiệu quả.

Trang Web hiện là sự kết hợp của các công nghệ mới và cũ, cũng như nội dung mới và hiện có. Trang Chủ của Trang Web và các trang mạng hỗ trợ đều tuân thủ Mục 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng Hoa Kỳ năm 1973, như đã được sửa đổi, và Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (cùng với Nguyên Tắc). Tuy nhiên, Trang Web chứa các liên kết đến các trang mạng và tính năng của sở, cơ quan và bên thứ ba có thể không tuân thủ Nguyên Tắc. Một số nội dung hiện có thể chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ bắt buộc tối thiểu. Điều này sẽ được giải quyết khi các ban ngành và những nơi khác cập nhật các trang mạng hiện tại của họ và tiếp tục nỗ lực giám sát cùng duy trì mức độ tuân thủ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, điều này có thể không bao gồm nhu liệu/công cụ của bên thứ ba, công cụ tìm kiếm, các tiện ích con (widgets), Phần Bổ Sung (Add Ins), API, v.v. mà Quận không duy trì hoặc kiểm soát.

Biểu Định Dạng Xếp Tầng (CSS)

Các trang mạng của Cổng Thông Tin được thiết kế với các biểu định kiểu dáng cho phép một xuất hiện nhất quán, thống nhất của các tiêu đề và văn bản nội dung. Tính năng thiết kế này cũng cho phép một số trình duyệt ghi vượt qua biểu định kiểu dáng của Cổng Thông Tin bằng biểu định kiểu dáng của riêng chúng, do đó cung cấp nội dung dễ xem hơn cho những người khiếm thị.

Tương Phản Màu Sắc

Màu nền và nền màu trước trên các trang mạng của Cổng Thông Tin cung cấp đủ độ tương phản để ai đó bị khiếm khuyết màu sắc thì có thể xem được.

Icon - Close