Skip to Content

American Flag

Là cử tri trong quân đội hoặc ở hải ngoại, quý vị sẽ ghi danh bầu cử giống như những người dân khác trong Quận L.A. Tuy nhiên, quý vị có nhiều sự chọn lựa hơn về cách nộp đơn.

Quý Vị Có Phải Là Cử Tri Trong Quân Đội & Ở Hải Ngoại Hợp Lệ không?

Quý vị phải thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  • Là quân nhân tại ngũ hoặc dự bị của quân đội Hoa Kỳ
  • Là vợ chồng hoặc người phụ thuộc của quân nhân
  • Là công dân Hoa Kỳ sống bên ngoài ranh giới lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc D.C.

(Tất cả những người nộp đơn thuộc Tình Trạng Cử Tri Trong Quân Đội & Ở Hải Ngoại đều phải đáp ứng những đòi hỏi về ghi danh bầu cử.)

Chiếu theo Đạo Luật UOCAVA năm 1986 của Liên Bang, quân nhân/cảnh sát và công dân Hoa Kỳ sống bên ngoài ranh giới lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc District of Columbia vì lý do công việc, chương trình học tập hoặc phục vụ trong quân đội (kể cả vợ chồng hoặc người phụ thuộc của quân nhân) được hợp lệ để ghi danh bầu cử và yêu cầu lá phiếu Bầu Bằng Thư (khiếm diện). Đạo luật này được quản lý bởi Chương Trình Trợ Giúp Bầu Cử Liên Bang.

Làm Thế Nào để Ghi Danh Bầu Cử

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (562) 466-1323 hoặc (800) 815-2666.

Tái Ghi Danh Bầu Cử

Hãy ghi danh lại khi quý vị:

  • Đổi địa chỉ
  • Đổi tên
  • Đổi chính đảng

Nếu quý vị đã giải ngũ hoặc không còn sống bên ngoài ranh giới lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc D.C. nữa, quý vị nên ghi danh bầu cử lại bằng đơn thường lệ ở tiểu bang quý vị cư ngụ.

Icon - Close