Skip to Content

Làm thế nào để Bỏ Phiếu bằng Lá Phiếu Điện Tử cho Quân Đội và Hải Ngoại

Quận LA đã làm cho việc bỏ phiếu ở hải ngoại trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP LÁ PHIẾU ĐIỆN TỬ CHO QUÂN ĐỘI VÀ HẢI NGOẠI CỦA QUÝ VỊ

Hoàn tất Lá Phiếu Viết Vào của Liên Bang

Các lý do cho một Lá Phiếu Viết Tên Vào của Liên Bang:

  • Nếu do nghĩa vụ quân sự hoặc các trường hợp dự phòng khác, quý vị không nhận được việc chuyển phát thư bình thường, quý vị có thể sử dụng một Lá Phiếu Viết Tên Vào của Liên Bang để bỏ phiếu bầu của mình. Nhưng quý vị phải là một cử tri đã ghi danh ở Quận Los Angeles.
  • Nếu quý vị là một cử tri trong quân đội và ở hải ngoại và muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên viết tên vào, quý vị cần phải hoàn tất và gửi thư hoặc gửi công điện (fax) Lá Phiếu Viết Tên Vào của Liên Bang cùng với lá phiếu đặc biệt.

Làm Thế Nào để Gửi Lại Lá Phiếu Của Quý Vị

Các cử tri trong quân đội và ở hải ngoại có quyền chọn gửi lại lá phiếu của họ qua công điện (fax) hoặc qua thư. Phiếu bầu qua công điện (fax) phải được nhận trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Các phiếu bầu được gửi qua thư phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử và được nhận trong vòng 7 ngày.

Gửi lại bằng Công Điện (Fax)

Khi sử dụng Lá Phiếu Điện Tử của Quân đội và Hải Ngoại, quý vị sẽ được hướng dẫn cách gửi lại lá phiếu của mình qua công điện (fax).

Để phiếu bầu của quý vị được tính, quý vị phải hoàn tất, ký tên và gửi công điện (fax) Mẫu Đơn Tuyên Thệ cho Lá Phiếu cùng với lá phiếu đã bầu của quý vị.

Hãy nhớ rằng, bằng cách gửi công điện (fax) lá phiếu đã bầu của mình, quý vị đang từ bỏ quyền giữ bí mật của quý vị.

Gửi (Fax) đến:

  • (562) 232-7924
  • (877) 614-1127

Gửi bằng Thư

Kèm theo lá phiếu đã bầu của quý vị vào trong Phong Bì Gửi Lại Phiếu Bầu bằng Thư, ký tên, niêm phong và gửi đến:

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

Vote By Mail Section

P.O. Box 30960

Los Angeles, CA 90030-0960

Ngày Gửi Thư Được Khuyến Nghị cho các Lá Phiếu Đã Bầu:

  • Từ Iraq, Afghanistan, các tàu Hải Quân Đã Triển Khai: 4 tuần trước bầu cử
  • Từ các cơ sở quân sự khác ở hải ngoại: 3 tuần trước bầu cử
  • Từ các địa điểm khác ở hải ngoại: 4 tuần trước bầu cử (tùy thuộc vào dịch vụ thư từ nước ngoài)
  • Từ nội địa Hoa Kỳ: 1 tuần trước bầu cử
Icon - Close