Skip to Content

Paano ang Pagboto sa Elektronikong Balota ng Militar at nasa Ibang Bansa

Ginawa ng County ng L.A. ang pagboto sa ibang bansa na mas madali at maginhawa

With the new Military and Overseas Electronic Ballot you can access and mark your ballot on your computer or personal device.

I-KLIK DITO PARA PUNTAHAN ANG IYONG ELEKTRONIKONG BALOTA NG MILITAR AT NASA IBANG BANSA

Kumpletuhin ang isang Pederal na Isinusulat-lamang na Balota

Mga dahilan para sa isang Pederal na Isinusulat-lamang na Balota:

  • Kung dahil sa serbisyo sa militar o iba pang mga kadahilanan, hindi ka nakakatanggap ng normal na paghahatid ng koreo, maaari kang gumamit ng isang Pederal na Isunusulat-lamang na Balota upang ipatala ang iyong boto. Ngunit dapat kang isang nakarehistrong botante sa County ng Los Angeles.
  • Kung ikaw ay isang botante na militar at nasa ibang bansa at nais na bumoto para sa isang isinusulat-lamang na kandidato, kailangan mong kumpletuhin at ipa-koreo o i-fax ang Pederal na Isinusulat-lamang na Balota kasama ng espesyal na balota.

Paano Ibabalik ang Iyong Balota

Ang mga botante ng militar at nasa ibang bansa ay may mga opsyon na ibalik ang kanilang balota sa pamamagitan ng fax o koreo. Ang mga nai-fax na mga balota ay dapat matanggap ng ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan. Ang mga ipina-koreong balota ay dapat na may tatak-koreo sa ng Araw ng Halalan at matanggap sa loob ng 7 araw.

Ibalik sa pamamagitan ng Koreo

Kapag gumagamit ng Elektronikong Balota ng Militar o Nasa Ibang Bansa bibigyan ka ng tagubilin kung paano ibabalik ang iyong balota sa pamamagitan ng fax.

Upang mabilang ang iyong boto, dapat mong kumpletuhin, lagdaan at i-fax ang Porma ng Panunumpa sa Balota kasama ng iyong binotohang balota.

Tandaan, sa pamamagitan ng pag-fax ng iyong binotohang balota ay tinatanggihan mo ang iyong karapatang sa paglilihim.

I-fax sa:

  • (562) 232-7924
  • (877) 614-1127

Ibalik sa pamamagitan ng Koreo

Ilagay ang iyong binotohang balota sa sobre ng pagbabalik ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo, pirmahan, iselyado at ipadala sa:

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

Vote By Mail Section

P.O. Box 30960

Los Angeles, CA 90030-0960

Mga Rekomendadong Petsa ng Pagpapa-koreo para sa Mga Binotohang mga Balota:

  • Mula sa Iraq, Afghanistan, Naka-Deploy na mga Barkong Pandagat: 4 na linggo bago ang halalan
  • Mula sa lokasyon ng militar na instalasyon sa ibang bansa: 3 linggo bago ang halalan
  • Mula sa ibang lokasyon sa ibang bansa: 4 na linggo bago ang halalan (depende sa serbisyo ng dayuhang koreo)
  • Mula sa loob ng Estados Unidos: 1 linggo bago ang halalan
Icon - Close