Skip to Content

Napupuntahang Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Interactive Sample Ballot

Ang isang napupuntahang Balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay nagbibigay sa mga botante ng kakayahang mapuntahan, mabasa at markahan ang kanilang mga balota nang pribado at indipendiyente sa kanilang mga personal na kagamitan.

Mag-click dito upang suriin ang iyong Accessible Vote by Mail Ballot

Paano Gumamit at Magbalik ng isang Napupuntahang Balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Mga Kinakailangan

Ang mga botanteng gumagamit ng isang Napupuntahang Balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay magbabalik ng kanilang inilimbag na balota sa Opisyal na Sobre ng Pagbabalik.

Paano Ibabalik ang iyong Balota

Mayroong maraming opsyon kung paano ibabalik ang iyong balota:

 • Sa koreo, tandaan na hindi kinakailangan ang selyo
 • Personal na ibalik sa anumang lokasyon ng kahong hulugan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo
 • Sa anumang Sentro ng Pagboto sa County ng L.A.

Kung ang iyong balota ay may tatak koreo sa Araw ng Halalan at natanggap sa loob ng 17 araw ng aming Kagawaran, ipoproseso namin, patutunayan at bibilangin ang balota na iyon.

I-download at ibahagi sa iyong komunidad: Paano ibabalik ang iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Nawawala ang iyong Opisyak na Sobre ng Pagbabalik?

Ang mga botante na nawawala ang kanilang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik ay maaaring:

Paano Susubaybayan ang iyong Balota

Tumanggap ng mga personal na mga mensahe sa text, email at/o mga awtomatikong mga boses na mensahe ng iyong Balota sa Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa pamamagitan ng pagpapatala sa Nasaan ang Aking Balota. Ito ay isang libreng serbisyo na magagamit ng lahat ng mga nakarehistrong botante na nagbibigay sa iyo ng nasasapanahong impormasyon kung nasaan ang iyong balota at kung kailan mo maaasahan na matanggap ito.

MAGPATALA SA NASAAN ANG AKING BALOTA

Paano Malalaman kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Maaaring malaman ng mga botante ang katayuan ng kanilang balota upang kumpirmahin kung natanggap at nabilang ito sa pamamagitan ng aming Kagamitan sa Katayuan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Mga Madalas na Itanong

 • Ano ang Napupuntahang Pagboto sa pamamagitan ng Koreo? Ang Napupuntahang Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay nagbibigay sa mga botante ng isang napupuntahang paraan ng pagkumpleto ng isang balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa
 • Paano kung wala ang aking sobre ng pagbabalik ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo?
  Mangyaring tumawag sa 1-800-815-2666 o mag-email sa votebymail@rrcc.lacounty.gov upang humiling ng isang bagong pakete ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.
 • Paano ko ibabalik ang aking Balota ng Napupuntahang Pagboto sa pamamagitan ng Koreo?
  Maaaring ipa-koreo ang iyong balota upang may tatak-koreo sa o bago ang araw ng halalan, o ihulog ang iyong balota sa isang kahong hulugan o sentro ng pagboto bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan. Para sa isang listahan ng mga lokasyon bisitahin ang LAVOTE.GOV.
 • Kailan ko kailangang ibalik ang aking Balota ng Napupuntahang Pagboto sa pamamagitan ng Koreo?
  Amg mga balota ay dapat matanggap o may tatak koreo bago ang ika-8 ng gabi PST sa Araw ng Halalan.

Makipag-ugnayan sa Amin

May mga katanungan? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa pamamagitan ng telepono sa 1-800-815-2666, o maaari kayong mag-email sa ravbm@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close