Skip to Content

Mga Nakaraang Impormasyon sa Halalan

I-klik ang bawat link upang matuto nang higit pa tungkol sa mga nakaraang halalan na isinagawa ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng County ng Los Angeles. Ang magagamit na impormasyon ng botante at kandidato ay nag-iiba ayon sa halalan.

Ika-3 ng Marso, 2020 Pampanguluhang Primaryang Halalan
Ika-5 ng Hunyo, 2018 Pang-estadong Tuwirang Primaryang Halalan
Ika-7 ng Nobyembre, 2017 Pinagsamang Lokal at Munisipal na mga Halalan
Ika-8 ng Nobyembre, 2016 Pangkalahatang Halalan
Ika-7 ng Hunyo, 2016 Pampanguluhang Primaryang Halalan
Ika-3 ng Nobyembre, 2015 Lokal at Munisipal na mga Pinagsamang Halalan
Ika-4 ng Nobyembre, 2014 Pangkalahatang Halalan
Ika-3 ng Hunyo, 2014 Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan
Ika-5 ng Nobyembre, 2013 Mga Pinagsamang Lokal at Munisipal na Halalan
Ika-30 ng Hulyo, 2013 Halalan ng mga Miyembro ng Pangkaligtasan ng LACERA
Ika-14 ng Mayo, 2013:Espesyal na Pangkalahatang Pangdesisyong Halalan ng Senado Distrito 32
Ika-6 ng Nobyembre, 2012:Pangkalahatang Halalan
Ika-31 ng Hulyo, 2012: LACERA Eleksyon
Ika-5 ng Hunyo, 2012: Pampanguluhang Primaryang Halalan

Hanbuk sa Kandidato at mga Patnubay sa Tagapagdulot sa Halalan

Icon - Close