Skip to Content

Kompak na Disk (CD) Talaang Teksto

Kung nais ninyong bumili ng impormasyon sa halalan mula sa County ng Los Angeles Tagapagrehistro- Tagapagtala/ Klerk ng County, tumawag sa (562) 466-1310


Pagbili ng mga Tala ng Rehistrasyon ng Botante

Compact Disk (CD) Teksto ng Talaan
Mga Talaan ng Botante ng County ng Los Angeles

$146 sa bawa't talaan

Compact Disk (CD) Teksto ng Talaan
( Botante, Presinto/ Talaan ng Impormasyon sa Halalan)

( Hindi Kasama ang Talaan ng Botante ng County ng Los Angeles)

$54 sa bawa't talaan.
$39 para sa bawa't dagdag na talaan.

Ang aplikante ay kailangang magsagawa ng kontrata na kasama ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/ Klerk ng County

Icon - Close