Skip to Content

Karagdagang Impormasyon

Layunin ng Lehislatura na ang isang botante ay ganap na ipaalam sa mga pinahihintulutang paggamit ng personal na impormasyon na ibinigay niya para sa layunin ng pagkumpleto ng isang apidabit sa pagpaparehistro ng botante. (Tingnan ang ELEC § 2157.1)

Ang impormasyon sa iyong apidabit sa pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang magpadala sa iyo ng opisyal na impormasyon sa proseso ng pagboto, tulad ng lokasyon ng iyong lugar ng botohan at ang mga isyu at kandidato na lalabas sa balota. Ang komersyal na paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at ito ay isang misdemeanor. Ang impormasyon ng botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, isang komite sa panukala sa balota, o iba pang mga tao para sa halalan, iskolar, pamamahayag, pampulitika, o mga layunin ng pamahalaan, ayon sa ipinasiya ng Kalihim ng Estado. Ang lisensya sa pagmamaneho at mga numero ng seguridad sosyal, o ang iyong lagda tulad ng ipinapakita sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi maaaring ilabas para sa mga layuning ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng impormasyon ng botante o nais na mag-ulat ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan ang Hotline ng Proteksyon ng Botante at Tulong ng Kalihim ng Estado (800) 345-VOTE.

Ang ilang mga botante na nahaharap sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay ay maaaring maging kuwalipikado para sa kumpidensyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado. (Tingnan ang ELEC § 2157.2)

Icon - Close