Skip to Content

Mga Publikasyon sa Halalan

Batas na Tulungang Bumoto ang Amerika (HAVA)

Ang Batas na Tulungang Bumoto ang Amerika ng 2002 (HAVA) ay pinirmahan ni Presidente Bush upang maging batas noong Ika-29 ng Oktubre, 2002. Ang mga bagong iniaatas sa ilalim ng HAVA ay nakakaapekto sa paraan ng inyong pagpaparehistro upang makaboto, botohan ang mga balota at gamitin ang inyong kapangyarihan bilang isang mamamayan.

Ito ay nagpapakita ng mga pagbabago sa mga sumusunod na lugar:

  • Bagong Kagamitan sa Pagboto
  • Mga Karapatan sa Pansamantalang Pagboto
  • Mga Tuntunin sa Pagpaparehistro ng Bagong Botante
  • Tulong para sa mga Botanteng Militar at Nasa Ibayong Dagat
  • Mga Bagong Paraan Upang Pahusayin ang Proseso ng Pagboto

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa HAVA at kung paano nakakaapekto ito sa inyo bilang botante, mangyaring bisitahin ang Website ng Kalihim ng Estado ng California

Batas sa mga Karapatan sa Pagboto

Ang Batas sa mga Karapatan sa Pagboto, unang pinagtibay noong 1965 at pinalawig noong 1970, 1975, 1982, at 2006 ay pangkaraniwang itinuturing na pinakamatagumpay na batas sa mga karapatang sibil na pinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos. Ang Batas ay nagsasakodigo at nagpapatibay ng permanenteng garantiya ng Ika-15 Susog sa buong bansa, walang tao na dapat pagkaitan ng karapatang bumoto dahil sa lahi o kulay. Bilang karagdagan, ang Batas ay nagtataglay ng ilang mga espesyal na tadhana na nagpapataw na mas mahigpit na mga iniaatas sa mga partikular na hurisdiksiyon sa buong bansa.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Batas sa mga Karapatan sa Pagboto, mangyaring bisitahin ang Unang Pahina ng Dibisyon sa mga Halalan ng Kagawaran ng Hustisya.

Icon - Close