Skip to Content

Talaan ng mga Bayad sa Halalan

Mga Bayad Sa Halalan

"Mga Sanggunian ng Mga Legal na Kapangyarihan: Kodigo ng Halalan(EC); Kodigo ng Pamamahala ng California (CA); Kodigo ng County ng Los Angeles (LAC); Talaan ng Tagasuri ng County-Kontroler (CA-C); Kodigong Magkakatulad na Pangkalakal (UCC)"

  Type OF Service Fee Authority
1 "Paghahanda ng mga kopya ng mga rekord, katitikan o papel sa pamamagitan ng proseso ng potograpiya" $.46 2.32.050 LAC 26831 GC
2 "Pagsertipika bilang kopya ng papel, rekord o katitikan na nakatala, sa karagdagan ng paghahanda o paghahambing" $1.75 26833 GC
3 Paghahanap ng mga rekord o tala, bawat taon $5.00 26854 GC
4 "Pahayag ng mga Ulat ng Kampanya (Mga Kontribusyon at Paggasta)" $.10 kada kopya $5.00 bayad sa kahilingan sa pagkuhang muli. 81008 GC
5 "Mga Pahayag ng Pang-ekonomikong Interes (Pagsisiwalat ng Pananalapi)" $.10 kada kopya $5.00 bayad sa kahilingan sa pagkuhang muli. 81008 GC
6 "Sertipikasyon ng Dokumento ng Halalan (Maliban sa mga Apidabit ng Botante)" $1.75 kada sertipikadong kopya 26833 GC
7 Pahayag ng Pananalapi (Hanapin, mga Sertipiko at mga Kopya) $10.00 kada sertipiko; $1 unang pahina; $.50 sa bawat dagdag na pahina; $1 para sa pagsertipika 9407 UCC
8 Indise ng mga Botante (Kalye at Suplementong mga Indise) "$.50 kada 1,000 mga pangalan (mga kandidato/ mga komite)"

19006 CA;

2184 EC;

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF/250 CA-C

Ibinoto at Di-ibinoto na Indise $10.00 kada kopya; $1.60 bayad sa pag-asikaso bawat kahilingan
9 "Mga mapa 11""x 17"" Distrito- Kongresyonal, Senado ng Estado, Asembleya, Pangangasiwa at Lupon ng Tagasingil ng Buwis"

"$.03 kada mapa;

$.75 sa pag-asikaso sa bawat kahilingan"

6527, 26831 GC;

2.32.050 LAC

9CP CA-C

$30.00
"Ipinasadyang mga mapa ng distrito Pangangasiwa at Lupon ng Tagasingil ng Buwis"
Presinto

$4.67

$2.00

18"x12"

$2.00

18"x24"

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF/250 CA-C

Mga Mapa ng Lugar ng Botohan (maliit) $17.00
Mga Mapa ng Lugar ng Botohan (malaki) $26.00
10 "Pag-tsek ng mga Lagda ng Petisyon (Lokal na Ahensiya ng Gobyerno)" $.97 Pangkalahatang Pondo; $1.07 Lungsod at iba pa sa kada lagda 22003, 23524 EC
11 Kopyang Potograpiko (Samut-sari) $0.46 LAC 2.32.050
12 Mga Libro ng Presinto $34.00 kada ayos 4CF/250 CA-C
13 Mga Listahan ng Presinto $5.50 kada listahan 0 $.22 bawat pahina (kasama ang pag-asikaso)

6257, 26831 GC;

2.32.130 LAC;

4CF CA-C

14 "Telefax ng mga Dokumento kasama may itinakdang bayad at pag-asikasong bayad ay ipina-fax sa nakatakdang singil."" Walang Bayad na Itinakda"" ang singil ay"

"$.04 kada pahina;

$.75 bayad sa pag-asikaso"

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

9CP CA-C

15 Pahayag ng mga Botong Ipinatala (SVC) $.37 kada pahina (kasama ang pag-asikaso)

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF CA-C

16 Pagrehistro ng Botante WALANG BAYAD 2121 EC
Mga Apidabit at Kopya (Mga Abstrakt)

"$1.50 para sa kopya ng sariling rehistrasyon;

$6.75 kada kopya ng para sa mga iba pa"

2167 EC
Paghahanap ng Rehistrasyon ng Botante "$5.00 kada pangalan para sa bawat taon ng mga rekord na siniyasat" 26854 GC
17 Mga Rekorder ng Boto

"Pribadong Organisasyon $2 kada araw;

$40 deposito sa kada rekorder ng boto"

Board of Supervisors Letter
Mga Kubol ng Balota, Mga Kahon ng Balota "Pribadong Organisasyon $1 kada araw para sa kada bagay" Sulat ng Lupon ng mga Superbisor
18 Ipinasadyang Mapa ng Distrito/ Presinto (Kinalupkop na Asetato) $48 2.32.320 LAC
19 Mga Talaan ng Botante sa Halalan nasa CD lamang "$54 ika -1 na Tala $39 Dagdag. Tala $146 County ng LA Talaan ng Botante" 2.32.260 LAC
20 Presinto/Mga Mapa ng Distrito sa 35 mm na Mikropilm $246 2.32.300 LAC
21 Mga Mapa ng Presinto sa Tagabalangkas na Papel $11 2.32.160 LAC
22 Mga Mapa ng Presinto sa CD $16 2.32.160 LAC
23 Mga Mapa ng Presinto sa DVD $18 2.32.160 LAC
24 Opsyonal na bayad na pagpapadala at pag-asikaso sa CD o DVD $6 2.32.160 LAC

Back to Top

Icon - Close