Skip to Content

ค่าธรรมเนียมตารางการเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการเลือกตั้ง

การอ้างอิงการมอบอำนาจโดยกฎหมาย: กฎหมายการเลือกตั้ง (EC); กฎหมายรัฐบาล (GC); กฎหมายการบริหารของCalifornia (CA); กฎหมายมณฑลLos Angeles (LAC); แฟ้มผู้ควบคุมการเงิน-ผู้ตรวจเงินแผ่นดินของมณฑล (CA-C); กฎหมายเครื่องแบบเชิงพาณิชย์ (UCC)

บันทึก/ค่าธรรมเนียมการบริการ

  รูปแบบการบริการ ค่าธรรมเนียม มอบอำนาจโดย
1 การเตรียมสำเนาของบันทึกใดๆ การดำเนินการหรือเอกสารโดยขบวนการทางการถ่ายรูป $.46 2.32.050 LAC 26831 GC
2 การรับรองสำเนาของเอกสาร การบันทึกหรือดำเนินการเข้าแฟ้ม เพิ่มเติมจากการเตรียมการหรือเปรียบเทียบ $1.75 26833 GC
3 การค้นหาบันทึกหรือแฟ้ม ต่อปี $5.00 26854 GC
4 รายงานแถลงการณ์การหาเสียง (การสนับสนุนและค่าใช้จ่าย) $.10 ต่อสำเนา $5 ค่าธรรมเนียมการค้นต่อการร้องขอ 81008 GC
5 แถลงการณ์การสนใจทางเศรษฐกิจ (การเปิดเผยข้อมูลการเงิน) $.10 ต่อสำเนา $5 ค่าธรรมเนียมการค้นต่อการร้องขอ 81008 GC
6 ใบประกาศนียบัตรเอกสารการเลือกตั้ง (ยกเว้นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ออกเสียงลงคะแนน) $1.75 ต่อการรับรองสำเนา 26833 GC
7 แถลงการณ์การเงิน (ค้นหา ประกาศนียบัตรและสำเนา)

$10.00 ต่อประกาศนียบัตร;

$1 ต่อหน้าแรก;

$.50 ต่อหน้าที่ขอเพิ่ม;

$1 ต่อการรับรอง

9407 UCC
8 ดรรชนีของผู้ออกเสียงลงคะแนน (ถนนและดรรชนีเพิ่มเติม) $.50 ต่อ1,000 ชื่อ (ผู้สมัคร/กรรมการ)

19006 CA;

2184 EC;

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF/250 CA-C

ดรรชนีออกเสียงลงคะแนนและไม่ใช่ออกเสียงลงคะแนน

$.10 ต่อสำเนา;

$1.60 ค่าธรรมเนียมการจัดการต่อการร้องขอ (สาธารณะทั่วไป)

9 แผนที่ 11" x 17" เขต- รัฐสภา รัฐ วุฒิสภา สมัชชา ฝ่ายบริหารและกรรมาธิการภาษี

$.03 ต่อแผนที่;

$.75 ค่าธรรมเนียมการจัดการต่อการร้องขอ

6527, 26831 GC;

2.32.050 LAC

9CP CA-C

$30.00
ปรับแก้แผนที่เขต ฝ่ายบริหารและกรรมาธิการภาษี
ปริมณฑล

$4.67

$2.00

18"x12"

$2.00

18"x24"

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF/250 CA-C

แผนที่สถานที่เลือกตั้ง (เล็ก) $17.00
แผนที่สถานที่เลือกตั้ง (ใหญ่) $26.00
10 ตรวจการยื่นลายเซ็น (หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น)

$.97 กองทุนทั่วไป;

$1.07 เมืองและอื่นๆต่อลายเซ็น

22003, 23524 EC
11 ถ่ายเอกสาร (เบ็ดเตล็ด) $0.46 LAC 2.32.050
12 หนังสือปริมณฑล $34.00 ต่อชุด 4CF/250 CA-C
13 บัญชีรายชื่อปริมณฑล $5.50 ต่อบัญชีรายชื่อ หรือ$.22ต่อหน้า (รวมค่าจัดการ)

6257, 26831 GC;

2.32.130 LAC;

4CF CA-C

14 โทรสารเอกสารที่มีค่าธรรมเนียมตายตัวและค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกแฟกซ์ด้วยอัตราที่ตั้งไว้ "ไม่มีค่าธรรมเนียมตายตัว" อัตรา

$.04 ต่อหน้า;

$.75 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

9CP CA-C

15 แถลงการณ์การออกเสียงลงคะแนน (SVC) $.37 ต่อหน้า (รวมค่าจัดการ)

6257, 26831 GC;

2.32.050 LAC;

4CF CA-C

16 การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน ไม่มีค่าธรรมเนียม 2121 EC
บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรและใบรับรองผลการศึกษา (นามธรรม)

$1.50 สำหรับสำเนาของการลงทะเบียนของตน;

$6.75 ต่อสำเนาอื่นๆ

2167 EC
ค้นหาการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน $5.00 ต่อชื่อสำหรับแต่ละปีของการค้นหาบันทึก 26854 GC
17 เครื่องบันทึกการออกเสียงลงคะแนน

องค์กรเอกชน $2ต่อวัน;

$40มัดจำต่อเครื่องบันทึก

Board of Supervisors Letter
คูหาการออกเสียงลงคะแนน กล่องบัตรลงคะแนน องค์กรเอกชน $1ต่อวันต่อชิ้น จดหมายกรรมการผู้บริหาร Letter
18 ปรับแก้แผนที่เขต/ ปริมณฑล (แผ่นทับซ้อน) $48 2.32.320 LAC
19 แฟ้มผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในรูปแบบแผ่นดิสก์เท่านั้น $54 แฟ้มแรก $39 แฟ้มต่อไป $146 แฟ้มผู้ออกเสียงลงคะแนนมณฑล LA 2.32.260 LAC
20 แผนที่เขต/ ปริมณฑลบนไมโครฟิล์ม35 มิล $246 2.32.300 LAC
21 แผนที่ปริมณฑลบนกระดาษเครื่องวาด $11 2.32.160 LAC
22 แผนที่ปริมณฑลบนแผ่นดิสก์ $16 2.32.160 LAC
23 แผนที่ปริมณฑลบนแผ่นDVD $18 2.32.160 LAC
24 ตัวเลือกค่าธรรมเนียมขนส่งและค่าจัดการสำหรับแผ่นดิสก์หรือDVD $6 2.32.160 LAC

Back to Top

Icon - Close