Skip to Content

ร่างกฎหมายที่จะปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอาจเป็นร่างกฎหมายของส่วนท้องถิ่น เทศมณฑล หรือรัฐ ปกติแล้วร่างกฎหมายของรัฐมักจะมีตัวเลขหนึ่งตัวกำกับอยู่ (เช่น Proposition 29) ซึ่งกำหนดโดยเลขาธิการแห่งรัฐของรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่างกฎหมายของเทศมณฑลได้รับการตั้งชื่อโดยเทศมณฑลนั้นๆ และมีตัวอักษรกำกับ (เช่น Measure S)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน:

Icon - Close