Skip to Content

การเลือกตั้งในปัจจุบัน & ที่กำลังจะมาถึง

คลิกที่แต่ละลิงก์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนและผู้สมัคร อาจแตกต่างกันไปตามการเลือกตั้ง

หมายเหตุ: สำนักงาน RR/CC ไม่ได้จัดการเลือกตั้งทั้งหมดในมณฑล Los Angeles—เราจัดการเลือกตั้งที่ถูกระบุไว้ในหน้านี้เท่านั้น

การเลือกตั้งขั้นต้นพิเศษสมัชชาเขตที่ 49 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022
การเลือกตั้งขั้นต้นพิเศษสมัชชาเขตที่ 62 วันที่ 5 เมษายน 2022
การเลือกตั้งขั้นต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐ วันที่ 7 มิถุนายน 2022
การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 8 พฤศจิกายน 2022

การเลือกตั้งตามกําหนดการในมณฑล Los Angeles:

การเลือกตั้งที่ผ่านมา

Icon - Close