Skip to Content

เกี่ยวกับเรา

The mission, functions, and historical background of the Registrar-Recorder/County Clerk.

ภารกิจของเรา

บริการประชาชนในมณฑล Los Angeles โดยให้บริการจัดการบันทึกที่จำเป็นและจัดการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม เข้าถึงได้ และโปร่งใส" - Dean C. Logan

สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล Los Angeles มีหน้าที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเก็บรักษาข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดตั้งการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นและการเลือกตั้งพิเศษ และการตรวจสอบการเสนอบทกฎหมาย การลงประชามติและการยื่นคําร้องถอดถอน ในแต่ละปีสํานักงานมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกว่า 200 ครั้ง ทั้งการเลือกตั้งของโรงเรียน เมืองและเขตพิเศษ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนมีประมาณ 4.8 ล้านคนรวมถึงเขตการเลือกตั้งกว่า 5,000 เขตที่จัดตั้งขึ้นสําหรับการลงคะแนนเสียงทั่วมณฑล

สํานักงานนายทะเบียนต้องการพลเมืองที่เต็มใจทํางานในสถานที่ศูนย์เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง และ/หรือยินดีที่จะอนุญาตให้ใช้บ้านหรืออาคารสถานที่เป็นศูนย์เลือกตั้ง สำนักงานจะจ่ายค่าแรงสําหรับผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและค่าเช่าสถานที่ หากคุณช่วยได้ กรุณาโทร (562) 466-1373

สํานักงานผู้บันทึกมีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารทางกฎหมายที่แสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน รวมถึงการเก็บรักษาบันทึกการเกิด ใบมรณะบัตร การแต่งงานและบันทึกอสังหาริมทรัพย์ภายในมณฑล Los Angeles สํานักงานปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและมณฑล การปฏิบัติงานบันทึกจัดเก็บเอกสารในมณฑล Los Angeles เป็นการจัดการกับเอกสารจำนวนมากและมีความซับซ้อน สำนักงานได้บริการแผนกต่างๆ หลายแผนกในมณฑล เช่น สำนักงานผู้ประเมิน สำนักงานบริการสุขภาพ สำนักงานบริการสังคมสาธารณะ และสำนักงานการวางแผนระดับภูมิภาค เอกสารบันทึกมีความสําคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย และธนาคารชุมชนและเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 1991 คณะกรรมการผู้บริหารได้อนุมัติการถ่ายโอนตําแหน่งและหน้าที่ของปลัดเทศมณฑล ไปยังสำนักงานนายทะเบียนผู้บันทึก ซึ่งหน้าที่ของปลัดเทศมณฑลไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน บันทึก และ กระทำด้านตุลาการ หน้าที่หลักที่ถูกโอนได้แก่: การออกใบอนุญาตแต่งงาน การจัดพิธีแต่งงาน การยื่นจดชื่อธุรกิจ และการจัดทําดัชนี การตรวจสอบคุณสมบัติและขี้นทะเบียนของผู้ตรวจสอบเอกสารโนตารี และการออกคําปฏิญาณและการยื่นคำร้องตามกฎหมายอื่นๆ สํานักงานออกใบอนุญาตแต่งงานประมาณ 75,000 ใบและดําเนินการยื่นจดชื่อธุรกิจประมาณ 125,000 ฉบับต่อปี

Registrar-Recorder/County Clerk
Registrar-Recorder/County Clerk

Registrar of Voters

The Los Angeles County Registrar's office is responsible for the registration of voters, maintenance of voter files, conduct of federal, state, local and special elections and the verification of initiative, referendum and recall petitions. Each year, the office participates in approximately 200 elections for schools, cities and special districts. There are approximately 4.8 million registered voters, as well as 5,000 voting precincts established for countywide elections.

The Registrar's Office is in constant need of citizens willing to work at the precinct polling places on Election Day, and/or willing to provide homes or facilities as polling places. Payment is provided for pollworkers and rental of facilities. If you can help, call (562) 466-1373.

Recorder

The Recorder's Office is responsible for recording legal documents that determine ownership of property, as well as maintaining files of birth, death, marriage and real estate records for Los Angeles County. All functions of the office are conducted under provisions of the State Constitution, State and County Codes. The recording operation in Los Angeles County departments, such as the Assessor, Health Services, Public Social Services and Regional Planning. Documents on file are vital to the real estate, legal and banking communities and the general economy of the County.

County Clerk

On January 15, 1991, the Board of Supervisors approved the transfer of the County Clerk title and functions — which did not relate to judicial actions, procedures and records — to the Registrar-Recorder. Major functions transferred include: marriage license issuance, the performance of civil marriage ceremonies, fictitious business name filings and indexing, qualification and registration of notaries, as well as miscellaneous statutory issuance of oaths and filings. The office issues approximately 75,000 marriage licenses and processes 125,000 fictitious business name filings annually.

Icon - Close