Skip to Content

American Flag

ในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารหรือที่อยู่ในต่างประเทศ ท่านจะมีประสบการณ์ตามขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนอย่างเดียวกันกับผู้อยู่อาศัยในมณฑล Los Angeles อย่างไรก็ตาม ท่านมีทางเลือกในการส่งใบสมัครมากกว่า

ท่านมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและผู้ที่อยู่ในต่างประเทศหรือไม่

ท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากต่อไปนี้ :

  • เป็นสมาชิกที่กำลังปฎิบัติหน้าที่หรือเป็นทหารกองหนุนในกองทัพทุกเหล่าทัพของสหรัฐอเมริกา
  • คู่สมรสหรือเป็นผู้ที่พึ่งพาผู้ที่อยู่ในกองทัพทุกเหล่าทัพ
  • เป็นพลเมืองของสหรัฐฯ พำนักอาศัยอยู่นอกอาณาเขตของสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

(สถานภาพของผู้สมัครทุกคนเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและอยู่ในต่างประเทศจะต้อง ข้อกำหนดการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน)

ภายใต้กฎหมายว่าด้วย UOCAVA ปี 1986 เป็นสมาชิกทหาร/ให้บริการที่เท่าเทียมกันและเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียด้วยเหตุผลของการว่าจ้างงาน โครงการการศึกษาหรือทำหน้าที่รับใช้ทางทหาร (รวมทั้งคู่ครองหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่เป็นทหาร) เป็นผู้มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและขอบัตรลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ (บัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้งได้) กฎหมายนี้ได้รับการคุ้มครองโดย โครงการความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนของรัฐบาลกลาง

วิธีลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพท์ไปยังหมายเลข (562) 466-1323 หรือ (800) 815-2666

ลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนน

ลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนน เมื่อท่าน :

  • เปลี่ยนที่อยู่
  • เปลี่ยนชื่อ
  • เปลี่ยนพรรคการเมือง

หากท่านได้ออกจากทหารหรือไม่ได้พำนักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ท่านควรลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนนในรัฐที่ท่านอาศัยอยู่

Icon - Close