Skip to Content

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

pollworker

ท่านต้องการช่วยเหลือชุมชนของท่านในวันเลือกตั้งหรือไม่ สมัครทางออนไลน์ในโครงการเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งหน่วยใดหน่วยหนึ่งของเราเสียแต่วันนี้! รวดเร็วและง่าย!

สมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งวันนี้!

บุคลากรของมณฑลสามารถสมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้วันนี้!

ท่านสามารถสมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งโดยทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองด้วยใบสมัครแบบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งคืออะไร

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเป็นส่วนที่มีความสำคัญของสถานที่เลือกตั้งทุกแห่งในวันเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งมีอยู่สองประเภทที่แตกต่างกัน : ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ ขณะที่ผู้ตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำหรับสถานที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในงานตามหน้าที่ต่าง ๆ โดยทั่วไป ทั้งผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติสถานที่เลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสี่ถึงหกคนในวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในมณฑล Los Angeles ท่านจะต้องเป็น :

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า (เว้นเสียแต่เข้าร่วมในโครงการเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสำหรับนักเรียน)
  • ผู้อาศัยอยู่ใน California
  • พลเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งลงทะเบียนออกเสียงลงคะแนนหรือผู้อยู่อาศัยถาวรถูกกฎหมาย (ผู้ถือใบเขียว)

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะต้องจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ให้การช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนและทำหน้าที่ตามขั้นตอนจนกว่าปิดสถานที่เลือกตั้ง

ถ้าท่านต้องการการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง โทร (800) 815-2666 เลือก 7 หรือดูที่จุลสารเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

Icon - Close