Skip to Content

Về Chúng Tôi

The mission, functions, and historical background of the Registrar-Recorder/County Clerk.

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

Phục vụ Quận Los Angeles bằng cách cung cấp các dịch vụ bầu cử và quản lý hồ sơ thiết yếu một cách công bằng, dễ tiếp cận và minh bạch." - Dean C. Logan

Văn Phòng Bầu Cử Quận Los Angeles chịu trách nhiệm về việc đăng ký của cử tri, lưu trữ hồ sơ cử tri, tiến hành các cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang, địa phương và đặc biệt và xác minh đề xướng, trưng cầu dân ý và kiến nghị bãi nhiệm. Mỗi năm, văn phòng tham gia khoảng 200 cuộc bầu cử cho các trường học, thành phố và các đặc khu. Có khoảng 4.8 triệu cử tri đã đăng ký, cũng như 5,000 khu bầu cử được thiết lập cho các cuộc bầu cử toàn quận.

Văn Phòng Bầu Cử luôn cần những công dân sẵn lòng làm việc tại các địa điểm bỏ phiếu khu bầu cử vào Ngày Bầu cử, và/hoặc sẵn sàng cung cấp nhà hoặc cơ sở vật chất làm địa điểm bỏ phiếu. Chi trả được cung cấp cho những người làm nhân viên phòng phiếu và tiền thuê các cơ sở. Nếu quý vị có thể giúp được, hãy gọi (562) 466-1373.

Phòng Văn Khố chịu trách nhiệm sao lục các tài liệu pháp lý nhằm xác định quyền sở hữu tài sản, cũng như lưu giữ các hồ sơ về khai sinh, chứng tử, hôn nhân và bất động sản cho Quận Los Angeles. Tất cả các chức năng của văn phòng được tiến hành theo các điều khoản của Hiến Pháp Tiểu Bang, các Bộ Luật Tiểu Bang và Quận. Hoạt động sao lục rất lớn và phức tạp ở Quận Los Angeles. Nó phục vụ công chúng và các ban ngành khác của Quận, chẳng hạn như Thẩm Định Viên, Dịch Vụ Y Tế, Dịch Vụ Xã hội Công Cộng và Hoạch Định Khu Vực. Các tài liệu trong hồ sơ rất quan trọng đối với các cộng đồng về lĩnh vực bất động sản, pháp lý và ngân hàng và nền kinh tế chung của Quận.

Vào ngày 15 tháng Giêng năm 1991, Hội Đồng Giám Sát chấp thuận việc chuyển giao danh xưng và các chức năng của Chánh Lục Sự Quận - vốn không liên quan đến các hoạt động tư pháp, thủ tục và hồ sơ - cho Phòng Văn Khố. Các chức năng chính được chuyển giao bao gồm: cấp giấy đăng ký kết hôn, thực hiện các nghi lễ kết hôn dân sự, nộp đơn và lập chỉ mục tên doanh nghiệp, trình độ và ghi danh công chứng viên, cũng như ban hành các tuyên thệ và hồ sơ theo luật định khác. Văn phòng cấp khoảng 75,000 giấy phép kết hôn và giải quyết 125,000 hồ sơ tên doanh nghiệp hàng năm.

Registrar-Recorder/County Clerk
Registrar-Recorder/County Clerk

Registrar of Voters

The Los Angeles County Registrar's office is responsible for the registration of voters, maintenance of voter files, conduct of federal, state, local and special elections and the verification of initiative, referendum and recall petitions. Each year, the office participates in approximately 200 elections for schools, cities and special districts. There are approximately 4.8 million registered voters, as well as 5,000 voting precincts established for countywide elections.

The Registrar's Office is in constant need of citizens willing to work at the precinct polling places on Election Day, and/or willing to provide homes or facilities as polling places. Payment is provided for pollworkers and rental of facilities. If you can help, call (562) 466-1373.

Recorder

The Recorder's Office is responsible for recording legal documents that determine ownership of property, as well as maintaining files of birth, death, marriage and real estate records for Los Angeles County. All functions of the office are conducted under provisions of the State Constitution, State and County Codes. The recording operation in Los Angeles County departments, such as the Assessor, Health Services, Public Social Services and Regional Planning. Documents on file are vital to the real estate, legal and banking communities and the general economy of the County.

County Clerk

On January 15, 1991, the Board of Supervisors approved the transfer of the County Clerk title and functions — which did not relate to judicial actions, procedures and records — to the Registrar-Recorder. Major functions transferred include: marriage license issuance, the performance of civil marriage ceremonies, fictitious business name filings and indexing, qualification and registration of notaries, as well as miscellaneous statutory issuance of oaths and filings. The office issues approximately 75,000 marriage licenses and processes 125,000 fictitious business name filings annually.

Icon - Close