Skip to Content

Kết Quả Xác Nhận

Kết Quả xác Nhận (Kiểm Phiếu)

Đêm Bầu Cử

Sau khi Phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, tất cả những lá phiếu phải niêm phong, được bảo đảm và do cảnh sát trưởng chuyên chở và tập trung để kiểm phiếu tại trụ sở chính của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận (RR/CC): 12400 Imperial Hwy., Norwalk, CA 90650. Việc kiểm phiếu Đêm Bầu Cử bao gồm những lá phiếu bầu tại phòng phiếu cũng như những lá phiếu Bầu Bằng Thư đã được nhận và xử lý cho đến ngày Thứ Hai trước Ngày Bầu Cử.

Hoàn Tất Việc Kiểm Phiếu Chính Thức (Kiểm Phiếu)

Kiểm phiếu không kết thúc trong đêm bầu cử. Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận (RR/CC) đảm bảo tất cả các phiếu bầu đều được đếm. Sau Đêm Bầu Cử trong kỳ bầu cử toàn tiểu bang, có hàng ngàn lá phiếu cần phải kiểm đếm, bao gồm cả lá phiếu Bầu Bằng Thư, lá phiếu tạm thời, lá phiếu bầu viết tên vào và những lá phiếu bị hư hỏng trong Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu được kiểm trong khoảng thời gian 30 ngày được gọi là Kiểm Phiếu Bầu Cử Chính Thức. Có nhiều lá phiếu cần phải xem xét thêm để xác minh cử tri được hợp lệ bỏ phiếu và lá phiếu viết tên đã bầu cho ứng cử viên hội đủ điều kiện.

Luật tiểu bang California đòi hỏi Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quân (RR/CC) phải hoàn tất và xác nhận kết quả trong 30 ngày. Quy định này của pháp luật công nhận sự phức tạp để hoàn tất việc đếm phiếu và tiến hành cuộc kiểm toán thấu đáo của kết quả bầu cử để đảm bảo độ chính xác.

Phòng Văn Khố/Chánh Luật Sự Quận nhận ra sự khó khăn đối với các ứng cử viên/các người liên quan vận động tranh cử chờ đợi kết quả bầu cử. Những quá trình ủy quyền hợp pháp mô tả ở trên được sử dụng để đảm bảo tất cả các phiếu bầu được đếm và được đưa vào kết quả bầu cử chính thức cuối cùng.

Kiểm Toán Kết Quả Bầu Cử

Theo luật, một số phiếu mẫu chọn ngẫu nhiên từ tất cả các cuộc bầu cử phải được kiểm bằng tay để xác minh số phiếu kiểm bằng máy trong Đêm Bầu Cử. It nhất một phần trăm (1%) của tất cả những phiếu bầu trong phân khu bầu cử được bao gồm trong quá trình này, được gọi là Kiểm Phiếu Bằng Tay 1%.

Quan Sát Công Cộng

Các ứng cử viên và công chúng được mời đến quan sát việc kiểm phiếu và quá trình kiểm tính. Chương Trình Ban Quan Sát Viên Bầu Cử đã có sẵn trong Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới. Sau Đêm Bầu Cử, lịch trình kết quả bầu cử cập nhật sẽ được dán trên cửa ra vào của Phòng Văn Khố/Chánh Luật Sự Quận và được đăng trên mạng điện toán.

Đếm Lại, Bãi Nhiệm & Đạo Luật Tiên Khởi

Icon - Close