Skip to Content

Provisional Voting

provisional-voting

Bỏ phiếu tạm thời đã được sử dụng ở California từ năm 1984. Sau khi đả bầu chọn, bỏ lá phiếu tạm thời trong một phong bì màu hồng và được bảo đảm để xử lý. Các lá phiếu tạm thời được đếm sau khi nhân viên bầu cử đã xác nhận tính hợp lệ của việc đăng ký của cử tri và rằng cử tri chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

Hồ sơ bầu cử trong quá khứ cho thấy trung bình 85-90% số phiếu bầu tạm thời hợp lệ và được đếm.

Cử tri có thể kiểm tra tình trạng Lá phiếu tạm thời của họ 30 ngày sau Ngày bầu cử

Mọi cử tri bỏ phiếu tạm thời đều có quyền tìm hiểu xem lá phiếu của họ đã được đếm chưa và nếu không, thì nguyên nhân lá phiếu không được đếm.

Khi nào thì cần bỏ phiếu tạm thời?

  • Không tìm thấy tên trong danh sách.
  • Có thể như cử tri đã bỏ phiếu sai địa điểm phòng phiếu.
  • Danh sách cử tri nêu rỏ lá phiếu VBM đã được cấp và cử tri không có các lá phiếu Bầu bằng Thư chưa bầu chọn để hoàn trả lại.
  • Danh sách tình trạng MỚI và người bỏ phiếu không cung cấp ID.

Tại sao lại bỏ phiếu tạm thời?

  • Bỏ phiếu tạm thời đảm bảo rằng không có cử tri đã đăng ký hợp lệ nào bị từ chối quyền bỏ phiếu của mình nếu tên của cử tri đó không có trong danh sách do lỗi văn thư, xử lý, máy tính hoặc các lỗi khác.
  • Bỏ phiếu tạm thời cho phép Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự quận có khả năng xác minh rằng không có cử tri nào bỏ phiếu nhầm hai lần trong bất kỳ cuộc bầu cử nhất định nào.
  • Cử tri có thể bỏ phiếu tạm thời tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào trong quận mà họ đã đăng ký bỏ phiếu, tuy nhiên, chỉ những cuộc tranh cử mà cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu mới được tính.

Bấm vào đây để tải xuống và in trang thông tin Bỏ phiếu Tạm thời của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng, khi nghi ngờ, bỏ phiếu tạm thời. Với tư cách là một cử tri, bạn có quyền bỏ một lá phiếu tạm thời bất kể bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải tại phòng bỏ phiếu. Bỏ phiếu không bao giờ dừng lại, và một cuộc bỏ phiếu tạm thời là một cách để đảm bảo tất cả cử tri đều có cơ hội bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử.

Icon - Close