Skip to Content

Provisional Voting

provisional-voting

Ang probisyonal na pagboto ay ginamit sa California mula pa noong 1984. Kapag bumoto, ang isang probisyonal na balota ay inilalagay sa isang kulay-rosas na sobre at sinisigurado para sa pagproseso. Ang mga probisyonal na mga balota ay binibilang pagkatapos makumpirma ng mga opisyal ng halalan ang pagiging wasto ng rehistrasyon ng botante at ang botante ay hindi pa bumoto sa halalan.

Ipinapakita ng mga nakaraang tala ng halalan na sa karaniwan ay 85-90% ng mga pansamantalang balota ay wasto at binibilang.

Maaaring suriin ng mga botante ang katayuan ng kanilang Probisyonal na Balota 30 araw matapos ang Araw ng Halalan.

Bawat botante na nagpatala ng isang probisyonal na balota ay may karapatang malaman kung ang balota ay nabilang at, kung hindi, ang dahilan kung hindi ito nabilang.

Kailan kailangan ang Probisyonal na Pagboto?

  • Ang pangalan ay hindi makita sa talaan.
  • Lumalabas na ang botante ay bumoboto sa maling lokasyon ng botohan.
  • Ipinapakita ng talaan na naibigay na ang VBM at ang mga botante ay walang maisuko na hindi pa nabotohang balota ng Pagboto sa pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  • Ipanapakita ng talaan na BAGO ang botante at walang maipakitang ID.

Bakit Probisyonal na Pagboto?

  • Tinitiyak ng probisyonal na pagboto na walang maayos na nakarehistrong botante ang tinanggihan nang kanyang karapatang magpatala ng isang balota kung ang pangalan ng botanteng iyon ay wala sa listahan dahil sa klerikal, pagproseso, kompyuter, o iba pang pagkakamali.
  • Pinapayagan ng Probisyonal na Pagboto ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng kakayahang patunayan na walang botante ang nagkakamali na bumoto ng dalawang beses sa anumang ibinigay na halalan.
  • Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang probisyonal na balota sa anumang lugar ng botohan sa county kung saan sila nakarehistro upang bumoto, gayunpaman, ang mga labanan lamang na ang botante ay karapat-dapat bumoto ang mabibilang.

I-klik dito upang i-download at ilimbag ang pahina ng impormasyon ng Probisyonal na Pagboto.

Tandaan, kapag may pag-aalinlangan, bumoto ng probisyonal. Karapatan mo bilang isang botante na magpatala ng probisyonal na balota anuman ang mga isyu na maaari mong harapin sa lugar ng botohan. Hindi tumitigil ang pagboto, at ang isang probisyonal na balota ay isang paraan upang matiyak na ang lahat ng mga botante ay may pagkakataon na bumoto sa Araw ng Halalan.

Icon - Close